Viktigt stå upp för meddelarfriheten

Idag berättar Ekot om att Academedia, landets största friskolekoncern, nu inför meddelarfrihet för sina 8 000 anställda.

Lärarnas Riksförbund, som länge påpekat det orimliga i att det finns olika regler i verksamhet som finansieras av skattemedel, välkomnar givetvis beskedet från Academedia.

För några år sedan presenterade Lärarnas Riksförbund en undersökning som tog upp frågan om hur lärare ser på sin möjlighet att gå ut och tala om missförhållanden och problem i skolans verksamhet. Rapporten Tystade lärare gav en oroande bild av en tystad kår.

Medlemmar i både den privata och offentliga sektorn besvarade enkäten om deras inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på. Som kommunalt anställd lärare har man meddelarskydd, det vill säga man har rätt att tala med medier om förhållandena på sin skola, utan att arbetsgivaren får ta reda på vem som har lämnat uppgifterna. Detta gäller inte för privatanställda lärare.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande nästan 70 procent av de friskoleanställda lärarna svarade att de inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola. Och synnerligen bekymmersamt var att hela 53 procent av de kommunala lärarna sa samma sak. Trots att de hade lagen och rätten på sin sida kände sig alltså tystade!

De allra flesta lärare som hade känslan av att de skulle utsättas för påföljder om de offentligt ventilerade kritik trodde att de skulle drabbas genom sämre löneutveckling.

Så även om Academedia fattat ett klokt beslut är inte problemen ur världen. Det krävs fortsatt arbete för att lärare – som ska utbilda elever om deras medborgerliga rättigheter – ska kunna tala med medias och lyfta problem som de har rätt till enligt lagen.

Och här vilar ett stort och tungt ansvar på skolans huvudmän och arbetsgivare. De måste se till att en förtroendefull och framförallt öppen och tillåtande inställning finns i skolorna. Annars blir meddelarfriheten bara en papperstiger. Och här har också alla vi samhällsmedborgare vårt ansvar.

 

Kommentarer (3)

  • zoran skriver:

   Kan vara värt att titta närmare på. Men det finns ändock en mening om utifall att de anställda inte känner att de blir lyssnade till gäller meddelarfriheten… Det kunde kanske varit tydligare, men efter ett första steg bör det komma fler och tydligare steg mot öppenhet.

 1. Fd anställd i Academedia skriver:

  Jo, för all del – men den meningen är minst sagt tvetydig eftersom den slutar “gäller meddelarfrihet inom Academedia”. Ska det tolkas som att meddelarfrihet gäller för Academedias personal eller som att meddelarfrihet gäller INOM Academedia?

  Det finns ju tyvärr inte vad jag kan se NÅGON enda formulering som slår fast annat än den rena självklarheten att den som internt påtalar missförhållanden inte ska utsättas för repressalier. Tvärtom beskrivs noga den högst interna rapporteringsgång som ska gälla. Där ingår inte media, precis…

Lämna en kommentar

 • (will not be published)