Stressade tjänstemän och pressade lärare

Det talas mycket om stress och arbetsmiljöproblem. TCO:s stressrapport har med rätta uppmärksammats en hel del senaste veckan. Den leder tankarna osökt till de arbetsmiljöundersökningar som LR har genomfört sedan 2002. Mycket känns nämligen igen.

På fredagen presenterade alltså TCO:s så kallade stressbarometer. Den är ett mått på utvecklingen i arbetslivet för tjänstemän inom TCO och Saco. Vi läser att resultatet visar på: ”ett arbetsliv där flera yrkesgruppers arbete präglas av stark stress och höga krav, men allt för sällan balanserat av inflytande och stöd”.

I genomsnitt visar den att var tredje tjänsteman svarat med negativ laddning på frågorna om sin arbetssituation. Indexet visar att utbildnings- och vårdsektorn är värst drabbade.

Några obalanser i tjänstemännens arbetsliv som noteras är:

  • Obalans mellan förväntningar på tjänstemännen och de resurser som ställs till deras förfogande.
  • Obalans mellan kraven som ställs och kontrollen över den egna arbetssituationen.
  • Obalans mellan arbetsinsats och belöning.
  • Och att kvinnliga tjänstemän upplever en betydligt högre arbetsrelaterad psykisk stress än sina manliga kollegor, vilket bland annat visar sig genom en högre andel kvinnor med sömnsvårigheter och sämre möjligheter att lämna över arbetsuppgifter till kollegor.

I Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar som genomförts sedan 2002 är det ännu mer handfasta problem som lyfts fram. Som att lärare riskerar möta våld under sin yrkesutövning i en förvånansvärt hög utsträckning. Ur höstens rapport läser vi att:

  • 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld — vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare undersökningar.
  • Drygt var tredje lärare — 36 procent — uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året.
  • 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senast fem åren – utan att andra arbetsuppgifter försvinner.
  • Varannan lärare i undersökningen får inte den ro och avskildhet som de behöver för att förbereda lektioner och ta del av, bedöma och ge respons på elevuppgifter.
  • 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.

Läs mer om Lärarnas Riksförbunds tidigare arbetsmiljöundersökningar:

Undersökningen 2002
Undersökningen 2003
Undersökningen 2005
Undersökningen 2008
Undersökningen 2011

 

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)