Åter till Arbetsmiljöverket

Den 14 december var det dags att bege sig till Arbetsmiljöverkets kontor vid Fridhemsplan för ny inspektion med anledning av AV:s hantering av det så kallade ”Stockholmsärendet” om lärares arbetsbelastning. Arbetsgivaren, det vill säga utbildningsförvaltningens chefer, var kallade tillsammans med oss huvudskyddsombud i LR-Stockholm samt ombud från Lärarförbundet och SACO. Det var tre år sedan förra gången och det har runnit ofantliga mängder vatten under Stockholms broar sedan 2013. Utbildningsförvaltningens personalchef Astrid Norderfeldt Gadman uppgav i oktober i en redogörelse för arbetet med lärares arbetsmiljö på intranätet att ”Statliga krav, förvaltningens interna krav och lokala krav landade alla i de enskilda lärarnas knä. På så sätt var det bra att vi på alla nivåer blev tvungna att ta itu med arbetsmiljöarbetet och arbetsbelastningen” Mycket arbete har förvisso gjorts inne på utbildningsförvaltningen, men vi har all anledning att ifrågasätta om någonting egentligen har hänt ute på skolorna.

I våras klarnade rättsläget beträffande Arbetsmiljöverkets möjligheter att lägga ett nytt föreläggande om lärares arbetsbelastning. vilket innebar ett vite på 700.000:- för arbetsgivaren och att Arbetsmiljöverket kan återkomma angående den första kravpunkten i föreläggandet:

”1. Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se till att det skriftligen blir klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.”

Utbildningsförvaltningen och Stockholms stad har varit synnerligen ovilliga att på central nivå göra den mest basala prioritering av lärares arbetsuppgifter. Kort sammanfattat anser arbetsgivaren, i sitt underkända svar till Arbetsmiljöverket om föreläggandets kravpunkt 1, att sådant ska hanteras på skolorna, i första hand av läraren själv och vid kvarstående problem diskuteras ”mellan chef och medarbetare”. Stockholm är inte den enda arbetsgivare som har fått underkänt för sitt svar angående prioritering eller konstrat angående Arbetsmiljöverkets krav. Vellinge kommun, som nyligen utsågs till bästa skolkommun av Lärarförbundet, överklagade utan framgång ett liknande föreläggande från mars 2014 om åtgärder mot lärares arbetsbelastning i två rättsliga instanser.

Från den 31 mars kan det dock bli hårda bandage i alla kommuner och faktiskt även i friskolorna beträffande just prioritering av arbetsuppgifter. Då träder Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i kraft. Jag gissar att den oftast kommer att kallas ”AFS 2015:4”. I dess 10 § fick jag en stark dejavu-känsla när jag läste punkt 4 och 5:

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker
till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Frågan om hur Arbetsmiljöverket nu skulle formulera sig angående fortsatta krav på Stockholms stad beträffande lärares arbetsbelastning visade sig vara något tidigt ställd vid inspektionen den 14 december. Arbetsgivaren redogjorde för sin process med riktlinjer, checklistor och beslut om arbetsuppgifter som tagits bort, förenklats eller gjorts frivilliga. Jag och de andra huvudskyddsombuden från LR-Stockholm hävdade, utifrån enkätsvar från våra skyddsombud på skolorna, att arbetsbelastningen inte minskat som den borde. På alltför för få skolor lyser det grönt i våra Excelsammanställningar beträffande minskad arbetsbörda gällande exempelvis IUP/skriftliga omdömen och administrativa arbetsuppgifter. Färgerna gult (oförändrat hög arbetsbelastning) eller rött (ytterligare ökad arbetsbelastning) är oacceptabelt nog betydligt vanligare. Lärarförbundet åberopade en medlemsenkät från försommaren där en liknande bild framträdde. Arbetsgivarsidan fick även svara på kritiska frågor om hur uppföljning av vidtagna åtgärder egentligen görs och medgav att det fanns förbättringsområden.

Efter ett par timmars friskt utbyte av lägesbilder, procenttal för olika svarsintervall i medarbetarenkäter och ansvarsnivåer meddelade Arbetsmiljöverkets inspektör att de erhållit den lägesbeskrivning som var avsikten med inspektionen och återkommer med beslut i ärendet efter årsskiftet. Parallellt med arbetet kring föreläggandet pågår också den inspektion av skolornas systematiska arbetsmiljöarbete som inkluderar 30 procent av enheterna i Stockholm. LR-Stockholm hävdar att det är bråttom att få till stånd förändringar där lärarna på alla skolor tydligt märker att arbetsbelastningen minskar. Lärarna kommer inte att acceptera en situation där arbetet på klassrumsgolvet blir allt tyngre, oavsett hur bra processen kring arbetsmiljöfrågorna i skolan påstås vara.

Ragnar Sjölander

Lämna en kommentar

  • (will not be published)