Bort från det juridiska stickspåret och ut på banan!

I över ett år har den juridiska processen snurrat runt kring Arbetsmiljöverkets möjligheter att lägga ett nytt föreläggande till utbildningsförvaltningen/Stockholms stad. Nu har detta äntligen kommit till vägs ände och juristerna kan ta itu med andra arbetsuppgifter. I och med att Kammarrätten för tre månader sedan inte beviljade Stockholms stad prövningstillstånd för överklagan av Förvaltningsrättens dom har domslutet nu vunnit laga kraft.

Förvaltningsrättens dom är ett godkännande av Arbetsmiljöverkets begäran om ett vite på 700.000:- för det underkända svaret från utbildningsnämnden angående kravpunkt 1 i föreläggandet från februari 2013. Domen innebär även att Arbetsmiljöverkets nu kan utfärda ett nytt föreläggande. Den som trodde att Arbetsmiljöverkets föreläggande från 2013 snabbt skulle leda till minskad arbetsbelastning ute på skolorna, genom bland annat prioritering av lärares arbetsuppgifter, var alltför optimistisk.

Utbildningsförvaltningen har förvisso gjort ett omtag beträffande det systematiska arbetsmiljöarbetet med stödmaterial av olika slag för rektorerna. I verksamhetsplanen för 2015 finns också en skrivning om ett särskilt fokus på frågor kring arbetsbelastning. Lärare och skolledare nämns särskilt. Min och LR-Stockholms uppfattning är dock att lärarna på det absoluta flertalet kommunala skolor ännu inte upplevt någon lättnad i arbetsbelastningen. Alltför ofta blir vi även varse att lärarna på enskilda skolor påläggs nya eller utökade arbetsuppgifter, trots Arbetsmiljöverkets föreläggande och det fokus på lärares arbetsbelastning som LR-Stockholms arbete har bidragit till. På en femtedel av grundskolorna har lärarna fortfarande kvar arbetsuppgiften med skriftliga IUP, trots att utbildningsnämnden i augusti 2013 tog bort den. Det är även synnerligen anmärkningsvärt att Arbetsmiljöverket på mindre än ett år har riktat nya separata förelägganden till två olika gymnasieskolor: Östra Real och Stockholms Hotell- och restaurangskola.

Även utifrån svaren på tilläggsfrågorna till stadens medarbetarenkät för 2014 finns det en hel del att göra beträffande arbetsbelastningen. Där uttrycker nästan hälften av utbildningsförvaltningen medarbetare, att påståendet ”jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter” inte överensstämmer med deras arbetssituation. För grundskole- respektive gymnasieavdelningen är siffran 46%. Ett antal av skolorna ligger upp mot 60% och det finns några grund– och gymnasieskolor där siffrorna är ännu högre…

LR-Stockholm inväntar nu Arbetsmiljöverkets beslut beträffande ett nytt föreläggande. Det har varit känt i ett drygt år vilka krav och formuleringar AV kan komma att rikta till utbildningsförvaltningen om denna utdragna bakläxa. Arbetet med skarpa åtgärder ut till skolorna om hur lärares arbetsuppgifter ska prioriteras skulle redan ha kunnat vara igång. Lärarna har fått vänta alldeles för länge på konkreta åtgärder som kännbart minskar arbetsbelastningen!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)