Minskad arbetsbelastning med strukturerade utvecklingssamtal

Tidigare tyckte jag att årets värsta tid var när det skulle skrivas omdömen om eleverna inför utvecklingssamtalen. Jisses, så många sena nätter det blev och så mycket tid det lades på dessa formuleringar. Sedan ett par år tillbaka är kravet på att skriva omdöme för år 6-9 borttaget, vilket är mycket bra. Otroligt nog väljer vissa kommuner att fortsätta göra detta trots att regeringens inrikting om att minska den administrativa bördan för lärare är tydlig.  Obegripligt dumt, tycker jag.

Tillsammans med mina kollegor på min förra arbetsplats arbetade vi fram en modell som jag tagit med till min nya skola. Jag har använt modellen vid utvecklingssamtalen i flera år och tycker den fungerar väldigt väl.

I samband med att betygen sätts uppdateras kunskapskravsmatriserna i vår lärplattform så att det ska bli tydligt för eleven vilka delar som eleven behöver arbeta mer med. Vår modell förutsätter att alla lärare arbetar aktivt i lärplattformen och fyller i kunskapskravsmatriserna. Under ett par veckors tid arbetar sedan eleverna på mentorstiden med att själva gå igenom sina matriser och formulera både långsiktiga och kortsiktiga mål. De följer upp sina tidigare uppsatta mål och funderar över vad som kan vara rimligt nu. Vi har mentorstid cirka 30 minuter varje vecka och utvecklingssamtalen genomförs tidigt på terminen så att betygen från förra terminen ska vara aktuella.

När eleverna individuellt har formulerat sina mål är det dags att rollspela sitt utvecklingssamtal. Rollspelet lägger vi mest tid på första och andra terminen i sjuan och sedan vet eleverna hur det går till och det behövs inte mer. Tanken är att eleven ska vara i fokus och eleven leder själv samtalet enligt mötesgången som ni hittar längre ner i texten. Eleverna arbetar 3 och 3. En elev är elev, en är förälder och en är lärare sedan går de igenom mötesgången och tränar på vad de ska säga. Självklart hjälper vi dem i början. Vi ger fraser kring vad man kan säga när man hälsar och vi visar hur man gör när man leder ett möte. Vi visar allt från hur man tar i hand med ett fast handslag till att ha ögonkontakt med den man talar till. Det är många elever som inte har denna sociala kompetens och som vet hur man gör. Vi menar att det är viktigt att kunna inför kommande arbetsliv. Nedan hittar ni arbetsgången som eleverna följer under samtalet:


1. Eleven hälsar föräldrar och lärare välkomna.

2. Eleven berättar om hur skolstarten hur upplevts, om man har kompisar och hur man trivs i klassen.

3. Eleven beskriver vilka ämnen som fungerar bra och förklarar varför. Vad är det som gör att eleven lyckas väl?

4. Eleven berättar om vilka ämnen som är svåra och förklarar varför eleven tror att det är så. Eleven kommenterar sin egen arbetsinsats. Har du ansträngt dig och försökt göra ditt bästa? Eleven berättar också om man behöver extra hjälp med något antingen av skolan eller sina föräldrar.

5. Eleven lämnar över ordet till sin lärare som sammanfattar hur det går för eleven kunskapsmässigt i de olika ämnena. Elevens föräldrar ställer frågor och kommenterar kunskapsutvecklingen. (Läraren har en övergripande koll om eleven har tex F i några ämnen. I övrigt har eleven dialog med ämnesläraren som är ansvarig.)

6. Eleven tackar för lärarens sammanfattning och lämnar över ordet till sina föräldrar. Föräldrarna berättar hur de upplever skolsituationen och kommenterar elevens kunskapsutveckling.

7. Eleven berättar vilka kortsiktiga (fram till nästa utvecklingssamtal) mål eleven har för sina kunskaper. Eleven berättar vilka långsiktiga (i slutet av nian) mål eleven har. Målen diskuteras av föräldrar, elev och lärare. Eleven skriver in sina mål i lärplattformen så att dessa kan följas upp vid nästa utvecklingssamtal.

8. Eleven tackar för visat intresse och avslutar mötet.  


Jag vill poängtera att jag som lärare är med på alla utvecklingssamtal. Jag tror inte alls på modellen som vissa har att eleverna sitter själva med sina föräldrar, flera samtal pågår samtidigt och läraren ska hinna runt till dessa om det finns frågor. Som förälder vill jag träffa läraren. Prata med mitt barn kan jag göra hemma i köket.

Jag ser många vinster med vår modell tex: eleven tränar sig i att leda ett möte, eleven är själv ansvarig för sitt eget lärande. Det är inte en lärare som sitter och berättar vad eleven ska göra och eleven är passiv. Eleverna tycker att det är ganska läskigt första gångerna och är nervösa, men ganska snart släpper det. Föräldrar och elever är mycket nöjda med vår samtalsmodell och det är vi lärare också. Fördelen som lärare är att det en oerhörd minskning av arbetsbördan, då det är eleven som gör sitt eget jobb och inte jag. Jag måste ju göra jobbet med bedömningen, lägga ut i kunskapskravsmatrisen och arbeta med att se till att eleverna vet hur de ska komma vidare, men det arbetet sker ju löpande under terminen.

Om du vill använda vår modell hittar du den här: Arbetsgång för utvecklingssamtal.

/ Sara

Planering för NP 2018 – varsågoda!

Diskussionerna om de nationella proven har gått varma under julledigheten. Regeringen har under hösten och vintern tagit beslut om att resultaten på de nationella proven från och med den 29 juni 2018 särskilt ska beaktas vid betygsättning. Regeringen har även beslutat att det från 1 januari 2018 enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen på gymnasiet som är obligatoriska. Förändringen innebär att proven är valfria i de övriga kurserna, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. (skolverket.se)

Jag tycker det är bra att de nationella proven särskilt ska beaktas, dock innebär det att de måste göras om i tex engelska. Med en dåres envishet har jag försökt påtala vansinnigheterna med hur proven bedöms: Jag blir tokig på dumheterna kring de nationella proven, dock har jag inte lyckats!

Varför har regeringen då beslutat att resultatet särskilt ska beaktas? I regeringens proposition 2017/18:14 kan du läsa:

“Att i lag fastslå att proven ska ha en särskild betydelse medför enligt regeringens mening en ökad likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper. Att provet särskilt ska beaktas vid betygssättningen understryker alltså att resultatet på ett nationellt prov normalt sett har en större betydelse än vilket annat enskilt prov eller bedömningsunderlag som helst” (regeringen.se)

Den sista meningen är viktig tycker jag. Det är bra att regeringen nu tydligt sätter ner foten och visar att man vill motverka betygsinflationen och att lärare ibland sätter betyg utan ett tydligt underlag. Att ha en tydlig dokumentation blir ännu viktigare än tidigare då läraren ska kunna visa varför provbetyget skiljer sig mot slutbetyget. Det kommer också kräva att rektorer har koll på hur bedömningen görs på de olika nationella proven. I engelska är det vanligt att vi sätter ett lägre slutbetyg än vad eleven fick i provbetyg. Detta på grund av den korkade sammanvägningen av resultat som gör att en elev kan ha tex  F på ett delprov och ändå få E på hela nationella provet. Så fungerar ju inte betygsättning där eleven måste ha nått upp till E på allt.

Även om jag är mycket kritisk till hur sammanvägningen går till på de nationella proven i engelska är jag positiv till att proven överlag särskilt ska beaktas. Vi måste försöka stoppa betygsinflationen. Att sätta höga betyg är jättelätt och alla blir glada, men om inte kunskaperna motsvarar betyget är betyget inte värt någonting. Betyg och bedömning är inte enkelt och det är inte gjort på en eftermiddag.  Kommunerna och friskolorna måste se till att det är en fungerande organisation runt rättningen av proven. Om det inte sker med struktur och att lärarna får tid avsatt till rättning i lugn och ro kommer provens tillförlitlighet att minska. I min kommun avsätter vi flera dagar per ämne för rättning och lärarna från våra båda högstadieskolor hjälps åt. Det för med sig många kompetensutvecklingsvinster och lärarna är väldigt positiva till sättet att arbeta. Nackdelen är självklart att lärarens elever måste ha vikarie och att läraren behöver planera de lektionerna utöver att bedöma nationella prov. Jag tycker att vår kommun har gjort en tydlig och bra planering inför 9ornas prov våren 2018 och tänkte att ni som vill kan låna den så ni slipper uppfinna hjulet igen:

Rättning av nationella prov 2018 åk 9

En behörig lärare per klass rättar NP.

Målsättningen är att varje lärare endast rättar ett ämne. Om det inte går att lösa ska år 9 lärare i första hand rätta två ämnen.

Du bedömer inte din egen klass.

Proven ska anonymiseras. (Så här gör vi: Tar klasslistor börjar från början. Sätter skolbeteckning, nummer på elev och klass tex RI1A, Ri2A, Ri3A etc.  Förstelärarna som  ansvarar för organisationen av NP gör detta och delar ut. Sedan har eleven sitt nummer på alla prov.)

Flervalsfrågor ska inte sambedömas och kan därför rättas på valfri plats. (Får rättas hemma om dessa förvaras säkert.)

Modersmålslärare måste bokas på varje skola och av undervisande lärare. Undervisande lärare måste också se till att eleverna har tillgång till lexikon på rätt språk.

Nyanlända elever (och andra elever i behov av språkligt stöd på modersmålet)  samlas i språkgrupper på en och samma skola så att en modersmålslärare/studiehandledare (tillsammans med en ämneslärare) kan stötta fler elever på samma gång. (Här krävs att huvudmannen tar ett övergripande ansvar för att organisera detta.)

Undervisande lärare måste två veckor innan NP i sitt ämne genomförs sammanställa vilka extra anpassningar som krävs för att eleven ska kunna genomför provet på bästa sätt.  Ämneslaget hjälps åt att organisera så att detta kan genomföras.

ChromeEx används för att skriva uppsatserna till alla elever i Sv/ SVA/ Eng.

Sambedömning i kommunlokaler sker av:

Svenska:

19/3, 20/3, 21/3 hela rättningsdagar 8.00-16.00

22/3 eftermiddagen  12.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

NO:

Löser varje enhet för sig. OBS! Rättar inte sin egen klass. 

Förslag rättningsdagar: 13/4 och 16/4  (hela dagar)

Plats: På skolenheten

SO:

Löser varje enhet för sig. OBS- Rätta inte din egen klass. 

Rättningsdagar: 25/4, 27/4 och 2/5  (heldagar)

Plats: På skolenheten

Engelska:

Flervalsfrågorna (Läs-och hörförståelse) ska inte sambedömas och kan rättas på valfri plats i förväg. Du rättar inte din egen klass.

3/5 och 4/5 är det hela rättningsdagar. 8.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

Matematik:

Del B1 (huvudräkningsdelen) ska inte sambedömas och kan därför rättas i förväg på valfri plats. Du rättar inte din egen klass.

15/5, 16/5 hela dagar 8.00-16.00 och 17/5 12.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

Totalt:

Svenska: 3,5 dagar

NO: 2 dagar

Eng: 2 dagar

SO: 3 dagar

MA: 2,5 dagar

Lärarna har önskat att inte behöva sitta tillsammans och rätta flervalsfrågor, då de tycker det tar för mycket tid från undervisningen.

Antalet dagar ovan är beräknat utifrån hur lång tid det kan förväntas ta rätta cirka 125 elevers prov och måste naturligtvis förändras beroende på antal klasser skolan har.

Om ni tycker att ovanstående ser bra ut är det helt ok att dela och använda som planering på era skolor.

/ Sara

Programmera – det kan jag inte så det får jag ju prova!

Programmera i Scratch har jag aldrig provat på engelska så det tänkte jag vi skulle prova. Jag har inte en aning om det kommer att fungera, men vi får väl se vad eleverna tycker.

Jag tänker mig att de ska få de tre lektionerna som är kvar denna termin och de ska då:

 • Skriva en julberättelse på engelska.
 • Se till att den innehåller en dialog
 • Programmera berättelsen i Scratch och då lägga till sitt ljud så att gubbarna talar

Nedan kommer hela upplägget. Låna gärna och återkoppla hur det gick!

Have you ever tried programming?
Today I want you to try Scratch and create a Christmas Story.1. Work together in pairs and help each other. First of all, you need to create a mind-map of your story. The story starters below can help you start writing:- As Ellen closed her bedroom curtains, she looked out at the snowman she had built. To her surprise, the snowman smiled and waved at her…

– Santa Claus suddenly opened his eyes. “Oh dear, it is Christmas day today and I have forgotten”…

– It was a normal school day until an elf showed up in our classroom…

– Your own choice!

2. What you need to do:
– Write a script so you know your story.
Where does the story take place?
Who is the main character?
What is the problem?
How is the problem solved?
What happened at the end?

Write maximum one A4 page size 12 and hand in your script in Google Classroom. Remember to include a dialogue, since I want the characters you write about to speak.

3. Go to https://scratch.mit.edu/ log in and then start creating your story. You will get your account in Google Classroom.
When you create your account I want you to choose English as your language. I want you to record your voice and let your characters speak. (Jag har skapat en skolinloggning och ger eleverna den inloggningen. På så sätt sparas allt eleverna gjort på en inlogg och jag kan ha koll. Annars finns deras arbeten på 14 olika ställen och jag kan inte följa processen.)

4. Deadline: Tuesday 19th of December. (It is OK to work at home if you want to!)

The film is made by Dave Lanovaz:

Good Luck!

Sara

Global Goals – ett paraplytema

Höstens stora tema för år 8 har varit att arbeta med FNs globala mål. Vi har arbetat med det som jag brukar kalla “paraplytema”. Med det menar jag att vi lärare bestämmer vad temat ska vara och vad som ska ingå, men varje ämne gör olika saker. Det är den övergripande rubriken och temat som är samma. Teman kan ju genomföras på många olika sätt och vanligast är nog att eleverna gör samma sak på de lektioner man har bestämt ska ingå i temat.

Fördelen med “paraplytema” är att varje lärare har lättare att få in det centrala innehåll och de kunskapskrav som krävs i just sitt ämne, vilket blir enklare när eleverna ska bedömas. Det kräver också mindre gemensam planeringstid.

Detta tema pågick från vecka 42 till vecka 49 och eleverna arbetade med temat på svenskan, SOn och engelskan. På svenskan fick eleverna genomgång av olika texttyper och fick lära sig hur dessa skrivs. Slutuppgifterna för eleverna var att i SO skapa en bok utifrån FNs globala mål där texttyperna ingick och i engelska skrev eleverna nyhetsartiklar.

I engelska har eleverna arbetat med att läsa, tala, lyssna och skriva utifrån The Worlds’ largest lesson. Sidan är en riktig guldgruva och det finns färdiga lektionsplaneringar att använda. I både SO och engelska valde vi att använda material därifrån.

Av en slump upptäckte jag att mina elever skarpt gillade Michael Jackson. Ganska förvånande tyckte jag, men perfekt för att inleda ett miljötema! I blogginlägget här:  Heal the World finns hela det inledande upplägget. Vi hade en hel del muntliga diskussioner kring tolkningarna av låtarna och vad eleverna själva kan göra för att ta hand om vår planet.  Vi tittade till exempel på:

Elevernas uppgift i engelska var att skriva en nyhetsartikel eller göra ett reportage. Här hittar du hela uppgiften: Bruuns klassrum. Eleverna ville inte att deras texter på engelska skulle publiceras så därför finns dom inte här.

Eleverna har skrivit utkast och arbetat med sina texter på både svenskan och SOn och även gett kamratrespons på sina texter. När eleverna ansåg att de vara klara skapade de en bok i Bookcreator. Tidigare har Bookcreator endast funnits som app men nu kan du använda den via datorn och webbläsaren Chrome. Helt perfekt för att skapa multimodala böcker, då du väldigt enkelt kan infoga bild, film, ljud och text.

 1. Öppna Google Chrome
 2. Gå in på app.bookcreator.com
 3. Logga in som lärare
 4. Skapa ett bibliotek för din klass (ett bibliotek med 40 böcker är gratis, därefter kan du välja att arkivera böckerna och börja om).
 5. Bjud in eleverna med hjälp av en kod.
 6. Eleverna skapar böcker enskilt eller i grupp och när dom är klara går du in i din lärarvy och klickar i dom böcker som ska sättas ihop till en. Du ser tydligt hur man gör när du arbetar med det.

Nedan kan du se boken som våra elever skapade. Nästa gång ska vi lärare vara tydligare kring riktlinjerna hur boken ska se ut layoutmässigt. Det blev inte jättebra med tex gul text ovanpå en mörk bild då det blir svårt att läsa. I övrigt tycker vi att eleverna har gjort en bra och väldigt fin bok. Boken är bläddringsbar om du klickar på den och det är helt ok om du vill använda den som modell för dina egna elever:

3 piskrapp är tillåtet…

Just nu befinner jag mig med en kollega, tre elever och min dotter på ett skolutbyte i Tanzania. Skolan vi arbetar tillsammans med är Kizuiani Primary School i Bagamoyo.

Skolan har 1194 elever och 34 lärare, vilket gör att vissa dagar är klasserna över 100 elever. Sedan varierar antalet elever i klasserna per dag beroende på bland annat vädret. När det är regnperiod minskar elevantalet med cirka 200, då de inte kan ta sig till skolan.

Första dagen vi kom möttes vi av att alla elever hade tränat in en sång: “One plus One is Friendship forever”.  Det som direkt slog oss var att det endast var en lärare som hade hand om allihop. Det var en otroligt disciplinerad tillställning och våra elever var paffa över hur tysta dom var. Vi imponerades över elevernas tålamod och deras livsglädje trots mycket knappa förhållande. Många hade söndriga kläder och var barfota. Lärarna på skolan beskriver den som fattig till mycket fattig. Nästa dag var vi och besökte en klass och mina elever undrade varför vissa lärare och elever gick omkring med pinnar som dom gömde bakom ryggen. Efter ett tag förstod vi att lärarna använde pinnarna till att snärta till eleverna så att dom skulle uppföra sig. Min dotter upptäckte att en äldre elev slog till en yngre elev med en pinne som ser ut som mer som en piska. Hon sa till att de fick lägga av med det och att det inte var ok. Barnen tittade förbluffat på henne! Efter några dagar frågade vi den lärare som är vår kontakt hur det verkligen var och hur dom gjorde för att hålla ordning på alla barnen. När vi frågade rektorn fick vi nämligen svaret att alla afrikanska barn är uppfostrade till att lyssna på äldre så det är inget problem alls. Sanningen visade sig dock vara en helt annan.

Lärarna har pinnar som piskor och snärtar till dom elever som inte uppför sig. Enligt läraren så har det skett en förbättring då det nu endast är tillåtet att snärta från handleden och inte slå med höjd arm. Det finns också “leader students” vars uppgift är att uppfostra dom andra. De har rätt att snärta till andra elever med sina pinnar.  Om en elev missköter sig upprepade gånger blir man kallad till rektor för samtal. Om eleven efter två samtal med rektor fortfarande inte ändrar sitt beteende beslutar rektor om piskrapp framför hela skolan. Eleven får då stå framför alla och berätta vad han eller hon har gjort för fel. Tjejerna får tre piskslag på handflatorna och och killarna får dra ner byxorna och får tre piskslag på rumpan. Gissa om våra elever tyckte detta var ett märkligt sätt att uppfostra elever?

En annan sak som mina elever reflekterade över var att alla lärare ser så otroligt rika ut. Alla kvinnorna har klänning eller dräkt och männen har finskjorta och byxor. När vi frågade om detta visade sig att allt var fake. De är inte alls rika. Lärarna är tvingade att köpa sina egna finkläder och ha dessa varje dag i skolan. Det finns en särskild skolkommité som ser till att lärarna sköter detta. Om de inte gör det kan de bli av med jobbet. Tydligen anser man att om eleverna ser att lärarna har fina kläder, smycken och skor så ska de vilja plugga hårdare och vilja utbilda sig. Lärarna ska vara förebilder och eleverna ska vilja sträva efter att bli som dom.

Det är verkligen en helt otrolig upplevelse vi är med om med våra elever. Syftet med resan är att vi driver ett miljöprojekt tillsammans med skolan i Tanzania. Projektet blev möjligt att genomföra tack vare att jag sökte pengar via Universitet och högskolerådet. Jag sökte Atlas Planering och fick 128 000 i projektpengar.Dessa pengar ska räcka till vår resa, boende och upphälle samt till de två lärare och två elever som i maj 2018 kommer till Sverige. För er som undrar så betalar jag min dotters resa privat och skolan i Tanzania erbjöds att ta med tre elever, men valde att ta med två.

Atlas Planering är tänkt som en resa man kan göra utanför Europa för att planera ett fortsatt samarbete via Atlas Partnerskap. Jag tyckte att det var väldigt enkelt att göra ansökan till Atlas Planering. Det finns mycket tydliga instruktioner att följa och det är inte särskilt mycket arbete med det. Jag har även sökt Erasmuspengar, vilket jag tycker är ett hästjobb.Det krävs nästan en heltidsanställd under en vecka för att klara det. Atlas är så mycket enklare. Gå in på länken ovan och kolla in deras olika program. Det finns även Atlas Konferens som man kan söka för att åka på kurs utanför Europa. Jag har även gjort en ansökan dit och det är lika enkelt. Jag kan verkligen rekommendera er att söka pengar och göra en sådan här resa. Det är helt fantastiskt på så många sätt.

Det är verkligen en utmaning att bedriva ett projeket tillsammans med ett afrikanskt land. Tid är till exempel ett begrepp som inte verkar existera! Svårt för två kontrollfreaks till fröknar! Men Hakuna Matata – det får man lära sig att leva med.

Ett mer utförligt blogginlägg kring hur vi arbetat med miljöprojektet kommer. Just nu är jag mest glad över att vi är på ett ställe som har ström. Vi har varit strömlösa i flera dagar – oerhört lärorikt för alla hur beroende man är av ström och vatten.

Slutprodukten i denna del av vårt arbete är filmen nedan. 

Dela den gärna och hjälp eleverna i båda länderna att sprida sitt budskap!

Global Goals

Hakuna Matata

Sara

Smarta digitala verktyg för alla åldrar

Här kommer mitt kortaste blogginlägg någonsin!

Vill du lära dig mer om hur du kan tänka kring det pedagogiska användandet av olika digitala verktyg ska du följa Alice Keeler på Twitter.  Här kommer en länk till hennes blogg och en kanonbra översikt över bra verktyg:

Alice Keeler EdTech Tools

Tycker du det är svårt med pedagogiken och hur du ska tänka runt att använda digitala verktyg kan du läsa mer i mina böcker:

Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget  samt Klassrummet möter världen

 

Sara

Färdigt tema för år 7 kring boken – Walkabout

Sjuornas första tema för året är kring Australien och boken Walkabout. Boken är skriven av James Vance Marshall. Boken vi läser är mycket enkel och en Penguin Reader på level 2. Eleverna är inte vana vid att läsa skönlitteratur så jag hjälper dem väldigt mycket. Vi arbetar med förförståelse, tittar på bilder, diskuterar svåra ord utöver att jag högläser hela boken. Elever älskar högläsning särskilt om man läser med olika röster och lite drama.

Vår kommun har turen att ha avtal med Avmedia Skåne så att jag enkelt kan låna böcker där.

Jag har mina elever två lektioner i veckan á 60 minuter. Då det är första gången de läser vill jag ha koll på att alla är med och att de förstår. Därför väljer jag att ha läsningen i klassrummet och jag styr.

Låna gärna nedanstående tema om ni vill:

Walkabout

We are going to read a book called Walkabout, which is written by James Vance Marshall.

Take a look at the cover of the book.

(Bild: Penguinreaders.com)

1. Discuss: (Take notes so you remember what you have talked about.)

Describe the picture. What do you see on the cover?
When you see the word Walkabout what do you think it means?
How old do you think the boy is?
Where do you think the story takes place? How do you know?
What do you think will happen in the book?

2. Reading! 
I am going to read chapter one and two aloud.
Listen and underline words that you don’t understand.

3. Vocabulary! 
Every group gathers 10 words from the first two chapters that you don’t understand or find hard to spell . Login to Quizlet.com where we are creating our own word list. Translate the words and then add them to the wordlist. (Eleverna får mina inloggningsuppgifter till min lärarQuizlet. På så sätt har jag allt på ett ställe och vi gör en gemensam istället många olika.)

4. Discuss chapter 1 and 2 
What is a man-child?
What do the Aboriginals do when a child is sixteen?
Do you have any celebration when you turn sixteen?
What would you do if you were Peter and Mary?
How would you find food or water?

5. Writing! Chapter 1 and 2 
Individually – open your Google document and answer the questions below:

Who are in the book?
Where are they?
What happened?
Why?

5. Create! 
Mary and Peter’s relatives in the US don’t think the children are dead.
Open Postermywall and create missing posters for Mary and Peter.
Show me when you are finished. We will vote for the three nicest and those will be published on the blog.
On the web page “Poster my wall” you can see many different examples of a poster. Design your own and make it special!

6. Homework!
On page 12, we are told that ‘At home in Charleston, South Carolina, no black person came near white people.’
Find information about how blacks were treated in South Carolina before the 1950s, when the Walkabout was written.
Write down 5-10 sentences about it and bring to class.

Walkabout  Chapter 3, 4 and 5

1. Homework check! 

1. Where in the world are we? Together we take a look at the map using Google Earth.

2. Tell each other about “how blacks were treated in South Carolina before the 1950s, when the Walkabout was written.

3. Reading! 
I am going to read chapter 3, 4 and 5 aloud.

4. Discussing! 
1. Have you ever gone to another country when nobody spoke your language? How did you feel?
If you haven’t – how do you think you would feel?
2. Is Mary afraid of, angry with or in love with the bush boy?
3. What is a mugga-wood?
Why does the bush boy want to die there? Will the boy die there or will the children help him? Why/Why not?
4. What do you think Uncle Keith did when he understood that the children were lost in the desert?
5. The children have changed in the story. What were they like at the beginning of the story and what are they like now?

5. Reading, understanding and writing!

The class will be divided into 3 different groups.
Together we are going to take a look at the text from different perspectives.
Open a Google document and help each other in the group. Make sure everyone is active. Share your texts with me: sara.bruun@eduhoor.se

Group 1 will write Mary’s thoughts about the bush boy.
What does she think about the bush buy? Does she like him? Dislike him? How do you know? Add quotes from the text to support your text.

Mary thinks that the bush boy is…  because…
On page…. we can read that…. , which means that Mary thinks..

Group 2 will write Peter’s thoughts about the bush boy.

Group 3 will write the bush boy’s thoughts about Mary and Peter.

Then, we are going to put the different perspectives together to one text and we will take a look at the similarities and differences.

6.  Speaking individually

1. Imagine that Mary and Peter finally arrive in Adelaide and they find a smartphone. The phone is open and you see that Snapchat seems to be working even if it is someone else’s account. You now have the opportunity to create a new My Story and post it. Hopefully, you will now have a chance to find Uncle Keith.

How to do it: 
If you have your own Snapchat account – send me a short snapchat where you pretend to be either Mary or Peter. Explain what has happened to you, who you need to find and why.
My Snapchat nickname is: Piggelin2 (Sara Bruun)
If you don’t have Snapchat, use your Chromebook instead. Make sure you have the add-on Screencastify installed on your computer. Film yourself and send the film to me in Google Classroom. (Copy the link to the film, Open Google Classroom, Open the task, Add link, Send to me) I will show you how to do this, don’t worry!

7. Writing individually

2. A bit further away you suddenly find a notebook and a pencil. You are now able to write a letter to the local newspaper and ask for help.
Imagine that you are either Mary or Peter. Describe what has happened to you, where you are, that you are looking for Uncle Keith and that you need help to find him.
Write maximum one A4 page, size 12.
Remember how to write a letter? If you don’t – take a look here: A letter

/ Sara

The questions are inspired by www.penguinreaders.com

Du är inte sämre!

Du är inte en sämre lärare för att du har valt att använda läromedel i din undervisning. Tvärtom brukar jag rekommendera lärare att göra det framförallt om man är ganska ny i yrket. När du läser bloggar och befinner dig i sociala medier så kan du lätt få uppfattningen att det är “lite bättre” att arbeta helt utan läromedel. Jag vill med denna text höja ett varningens finger för att arbeta utan läromedel. Det är absolut inte bättre att köra med kopior och lösblad utskrivna från icke granskade sidor på nätet. Läromedel är oftast noga genomarbetade och följer en tydlig progression kring vad eleverna ska kunna. Om du följer ett läromedel som är uppdaterat så följer det LGR 11 och du kan känna dig trygg med att dina elever får texter etc på rätt nivå.

Om du väljer att arbeta helt utan läromedel behöver du vara väldigt insatt i LGR 11 och ha klart för dig vilken väg du och dina elever ska gå. Jag menar att man noga behöver tänka igenom varför man väljer att arbeta utan läromedel och motivera för sig själv varför du väljer att arbeta så. Personligen blir jag lätt uttråkad av läromedelstexterna och blir jag uttråkad blir jag inte en bra lärare. Jag väljer därför oftast att skapa mina egna teman utifrån sådant som engagerar mig och mina elever.

Alla grupper klarar dock inte att arbeta utan läromedel. De behöver tryggheten i att ha ett läromedel att hålla sig till. Just nu har jag en undervisningsgrupp där vi arbetar med läromedel och ganska traditionellt med att läsa texter och göra uppgifter tillsammans i arbetsboken. Det är en grupp som är ny för mig och de behöver mycket struktur för att fungera. Alla har egentligen varsin Chromebook, men jag använder dessa sparsamt med den gruppen. En del grupper behöver tränas i att använda digitala verktyg och då introducerar jag dessa långsamt och endast mycket styrt och lärarlett.

Mitt råd till dig som är ny i yrket är att följa ett läromedel och först när du känner att du är varm i kläderna göra avsteg och ta in annat material.

För dig som vill göra avsteg från det tryckta läromedlet finns det bra och gratis sidor du kan använda. Jag som undervisar i engelska plockar gärna material från  https://webenglish.se/    och  http://www.kimstudies.com/ . 

Som gratis läromedel i engelska finns även http://class.ef.com/ EFs läromedel är främst för gymnasiet, men sedan någon vecka tillbaka har de släppt lektioner även för år 9. Jag hoppas att det inom kort även kommer material för år 7 och 8.

Vill du använda färdiga lektioner oavsett ämne finns http://lektionsbanken.se/ .

Ovanstående sidor och läromedel har personer som granskar och håller koll så att lektionerna matchar LGR 11, vilket jag tycker är viktigt.

Tänk igenom varför du vill arbeta utan läromedel och om du då kommer fram till att du vill, så gör en tydlig plan, gärna med ett årshjul så att du har koll på kunskapskrav, centralt innehåll och ditt ämnes syfte. Det är väldigt lätt att hamna i fällan att eleverna blir engagerade och tycker att ditt tema är roligt – så roligt att både du och eleverna glömmer bort lärandet och bedömningen. Det är inte roligt att i december stå med skägget i brevlådan och inte ha koll på vad eleverna har lärt sig och kan inför betygssättningen.

Med hopp om ett bra och givande läsår!

Sara Bruun

 

 

#ourfuturejobs – the last part

Här kommer sista delen i vårt tema #ourfuturejobs. Första delen kan du hitta här. #ourfuturejobs part 1.

Eleverna har nu varit två veckor på PRAO och det var dags för dem att i grupp arbeta med att ta fram jobb som de tror att vi kommer att arbeta med 2057. Eleverna arbetade i grupper om 3-4 elever och alla diskussioner var självklart på engelska. Det var fritt fram för eleverna att skapa precis vilka jobb som helst. Arbetet med att skapa de nya jobben tog en lektion ungefär.

Nedan är upplägget så som jag gjorde det med min 8a:

#ourfuturejobs part 3

Today your groups will present the jobs you have created.
1. Pretend that you are the managing directors of a company. This company has 3-4 managing directors! You have created a new job that you would like to introduce. You hope that many people will be interested in working with you and you need to make your presentation interesting.

2. The rest of the class will listen to your presentation and they pretend to be interested in your job. You have to take notes to remember which job you would like to get. You have to ask questions about the job to be able to understand if the job is something that you are interested in.

(We are 20 students and the presentations and questions lasted about one lesson. Every group presented their job in front of the class and it felt ok for them.)

3. Everyone:
You are going to apply for one of the future jobs we created in class.  You will need to write a formal cover letter, but also create something that draws attention to you. Why should YOU be employed?

Two tasks:
– Write a formal cover letter. You write in school, and not at home.
– Create a Videolog where you talk about yourself and show the employer why you are the best person to hire! (Vlog is ok to create at home)

Deadline: 
Vlog: …
Cover letter: …

How to write a formal cover letter? 

 1. First of all, discuss the questions below in your groups.
  Take a look at the picture below:
  How does the letter start?
  How does the letter end?
  How does the author present herself?
  Would you like to employ this person? Motivate why/why not.
 2. We will then, together in class, take a look at the text and talk about the questions.
 3. You have written a cover letter during your Swedish lessons, remember?

Source: WikiHow.com

THE BASIC ELEMENTS OF A COVER LETTER

 1. Greeting: Address your cover letter to the proper person.
 2. Opening: Write a personable, inviting opening paragraph that highlights how your skills are a perfect fit for the job.
 3. Hook: Highlight your past achievements as they relate to the job you’re applying for.
 4. Skills: Highlight additional relevant skills, such as computer languages or certifications.
 5. Close: Briefly recap your strengths as a candidate, and include your contact information.  (monster.com)
Create a VLog: 
 
1. You may record your Vlog at home.
2. Think of the jobs that were presented in class. Which job are you interested in? Use your Chromebook and record a video where you tell the employer why he/she must hire You!
3. Talk about yourself and your qualities and try to convince the employer why this job is meant for you.
4. The video should be 1-2 minutes.
5. When you use your Chromebook use the extension Screencastify and switch from desktop to cam. Scroll down and make sure that you can see:
Camera: Select. Press select and choose Integrated web camera
6. When you are ready to record, press the black icon for Screencastify and start recording.
7. Share your film with me in Google Classroom.
De flesta av grupperna skapade jobb som hade med robotar att göra. Det fanns robotstädare, robotmontörer, personer som åkte runt till olika företag och lagde söndriga robotar samt forskare som designade ny robotar. Eleverna var mycket engagerade i uppgiften och tyckte att det var en givande.
Nedan kan ni se några av de Vlogs som eleverna har skapat. Jag har frågat eleverna och endast de elever som har gett sitt tillstånd är publicerade här. Tyvärr är det ännu ingen av tjejerna som vågar visa upp sitt arbete för riktiga mottagare som ni är i bloggen och därför är det bara killar. Eleverna går som sagt i år 8 och det är en grupp som är otroligt rolig att jobba med. Jag tycker de är grymt duktiga – hoppas ni håller med?!
Filmerna är ok att använda om ni vill visa som exempel för era elever hur de kan göra.
 TYVÄRR är något fel med bloggen och Youtubeklippen går inte att bädda in.. vi jobbar på det och ska fixa det under dagen. Kopiera länken och lägg in i ny flik så kan du se filmerna.
Linus:

Elias:

 Alec:

Anton:

Truls:

Translanguaging – vad är det?

Translanguaging, eller korsspråkande som vi ibland säger på svenska, är ett begrepp som vi allt oftare läser om nu. Men vad är det då? Och varför måste jag som lärare sätta mig in i det och använda det i mitt klassrum?

Förenklat kan man säga att det är ett sätt att se elevers olika språk som en resurs  i lärandet och ett sätt för oss lärare att medvetet använda alla de språk som en elev kan för att den ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas. Ofelia Garcia som är professor vid City University of New York beskriver i texten Theorizing Translanguaging for Educators (2011) begreppet som:

“flexible use of their linguistic resources to make meaning of their lives and their complex worlds, is what we call translanguaging. “

Garcia menar i samma text att om eleven inte förstår språket som eleven blir undervisad på så kan de inte heller ta in innehållet och lära sig:

“If students do not understand the language in which they’re taught, they cannot possibly understand the content and learn. Translanguaging provides a way to make rigorous content instruction comprehensible. Translanguaging as a pedagogical strategy offers more direct ways to teach rigorous content, at the same time that academic uses of language are developed. By using collaborative group work and multilingual partners, translanguaging extends and deepens the thinking of students. The expansion of available multilingual resources for teaching opens up worlds, experiences, and possibilities. And the ability to read and write multilingual texts enables students to gain different perspectives. Translanguaging simply has the potential to expand thinking and understanding.”

Ganska självklart när man tänker på det, eller hur? Om du ska läsa biologi i Tyskland och blir undervisad på tyska är det ju en förutsättning att du förstår språket. Tänker vi så när vi står framför våra klasser i Sverige idag och har elever med flera olika språk i klassrummet eller tänker vi: Eleverna är i Sverige och här pratar vi svenska? Jag tycker det är viktigt att vi lärare verkligen funderar över vårt sätt att undervisa och att vi tar till oss tanken om att elevers olika språk faktiskt kan användas som en resurs. Jag har tidigare bloggat om att det också handlar om vilken elevsyn du har. Den texten kan du läsa här: Elevsyn och våra nyanlända.

I filmen nedan, gjord av E. Barr, förklaras translanguaging på ett enkelt sätt och du kan se hur du kan använda det i ditt klassrum oavsett ämne:

Engelskundervisning bara på engelska?

Inom engelskundervisningen har det länge varit norm att all undervisning ska ske på engelska. Är det kanske dags att tänka om när det gäller det? Om en elev ska lära sig skriva en argumenterande text på engelska borde de kanske först få samla information och begrepp på sina egna språk, därefter hjälpas åt i grupp, för att till sist skriva på engelska?

I Sverige genomförs just nu ett spännande forskningsprojekt vid universiteten i Lund och Karlstad där Marie Källqvist, Henrik Gyllstad, Erica Sandlund och Pia Sundqvist tittar på just vilken betydelse användningen av elevers starkaste språk för deras lärande och inkludering i klassrummet. I deras projekt MultiLingual Spaces? Language Practices in English Classrooms kommer de bland annat att titta på hur olika modersmål och kulturer inkluderas i engelskundervisningen och hur elever själva använder sin flerspråkiga kompetens.  I filmen nedan presenterar Källqvist och Gyllstad projektet och utmanar även, i alla fall mina tankar, kring undervisning.

Translanguaging som stöttning för elevens andraspråk 

För några veckor sedan var jag på konferens i Bologna och där jag hade förmånen att under en eftermiddag att få vara med i en workshop kring translanguaging. Den forskares tankar som jag fastnade för under workshopen var Piet Van Avermaet från University of Ghent, Belgien. Han menar bland mycket annat att om lärare tillåter och använder translanguaging som en tillgång och stöttning så kommer elevens andraspråk (ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas) att utvecklas och elevens lärande att fördjupas. Flera forskare i Bologna pratade om vikten av att eleverna samarbetar och hjälper varandra samt hur viktiga de digitala verktygen blir för att eleverna ska kunna lära sig.

Van Avermaet höll ett brandtal kring hur vi lärare måste tänka om och tänka nytt för att kunna möta alla elever med olika förstaspråk för att ge dessa barn och ungdomar en rättvis chans i livet. Hans avslutningsord runt undervisning och flerspråkighet bär jag med mig och hoppas att ni också tar med er:

We haven’t got a minute to lose! 

Sara

Referenser:

http://www.nysieb.ws.gc.cuny.edu/files/2012/06/FINAL-Translanguaging-Guide-With-Cover-1.pdf

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inneb%C3%A4r-translanguaging-1.265067

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2016.1252406