Bra förslag om starkare mandat och ansvar för rektorer

I dag kan vi läsa ett viktigt inlägg i debatten om hur den svenska skolan ska kunna stärkas. Vi i Lärarnas Riksförbund kämpar för mycket av det som förs fram av Näringslivets forskningsberedning på DN Debatt idag.

Jag läser och instämmer i till exempel följande:

”Tydligt ledarskap behövs. En av skolans svaga länkar är den dysfunktionella besluts-hierarkin. Rektorerna måste ges mer makt och ansvar för att kunna påverka elevernas resultat. Och de måste först och främst vara pedagogiska chefer och kunna delegera de administrativa sysslorna.”

Ja, Sverige behöver ett tydligare nationellt ansvar för skolan som ger professionen, skolledare och lärare, ett tydligt mandat och ansvar för hur enskilda skolor arbetar för att förbättra undervisningen och resultaten. Det borde också vara självklart att rektorer ska ha lärarutbildning och ha arbetat som lärare och därmed ha en stark pedagogisk och didaktisk förankring i den verksamhet hen leder.

Det som man inte nämner i denna debattartikel är behovet av en starkare statlig styrning och finansiering, vilket vi ser som en naturlig fortsättning för att kunna rikta uppdraget direkt till professionen. En av ledamöterna i forskningsberedningen och undertecknarna av debattartikeln, Leif Östling, gick dock nyligen ut och förordade en starkare statlig styrning av skolan.

Lärarnas Riksförbund kunde för några år sedan visa att det finns miljarder att hämta hem om finansieringen skulle gå direkt till skolan och hoppa över vissa led, där man bara gjorde samma jobb med att fördela resurserna, fast på 290 olika sätt…

Och i undersökningen ”Pengarna i sjön” tidigare i år kunde vi visa hur stora summor som skulle gått till lärarlöner och lärarfortbildning aldrig kommer lärarna till del. Detta beror på att skolans huvudmän inte sökt de statsbidrag som finns att tillgå. Det handlar också där om miljardbelopp.

Så kan vi inte ha det.

Jag läser vidare i debattartikeln:

”Bara på den kommunala nivån har vi såväl kommunfullmäktige som skolnämnd, utbildningsförvaltning med förvaltningschef och ibland en biträdande skolchef som ska säga sitt innan beslutshierarkin kommer ner på rektorsnivå. Organisationsstrukturen skiljer sig en hel del mellan kommunerna, men grundproblematiken är densamma. I ett näringslivsperspektiv är detta en typiskt dysfunktionell struktur. Rektorn måste ges mer makt och ansvar över skolans verksamhet för att kunna påverka elevernas resultat.”

Det är bra att näringslivet nu går ut och säger detta.

Läs också gärna det som Lärarnas Riksförbund skrev tillsammans med Skolledarna, Sulf och Saco på DN Debatt förra året. Vi lyfte där fram att skolledare och lärare faktiskt är eniga. Nio av tio skolledare vill att staten ska ta större ansvar för skolans finansiering och styrning. Det har skett ett skifte i opinionen hos dem som står mitt i skoldebattens verklighet.

Det behövs en nationell kunskapsstrategi som löper genom hela utbildningssystemet. Nu har vi förhoppningsvis också stora delar av näringslivet med oss. Det blir allt fler som ser nödvändigheten i våra krav.

Bo Jansson

Fördelningen av nyanlända elever måste bli jämnare

En mycket stor del de nyanlända barnen och ungdomarna som kommit till Sverige de senaste åren har hamnat i skolor som redan har de största utmaningarna. Det håller inte. För att integrationen ska lyckas måste vi få till en förändring.

Sverige står inför stora utmaningar att kunna inlemma och ta tillvara de människor som kommer till landet från andra delar av världen. Integrationen måste lyckas, både för elevernas och hela samhällets skull. För skolans del ser vi att det är skolorna som redan har många nyanlända som får fortsätta att dra det tyngsta lasset när antalet nyanlända skolelever ökar i kommunerna.

Jag välkomnar därför att regeringen i går gav beskedet att man tillsätter en särskild utredare som kommer att arbeta för att nyanlända elever ska fördelas bättre mellan olika skolor och kunna bättre integreras i samhället. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet.

Utmaningen för den svenska skolan beskrivs som gigantisk. I många kommuner pågår bra och ambitiösa projekt och kartläggningar, men det finns inte många svar på hur segregationen ska brytas. Den väg vi nu behöver slå in på för att klara den akuta situationen måste också bli modellen för hur vi lyfter hela skolan. Staten måste ta ett starkare ansvar för finansieringen och styrningen av skolan.

Det är som utbildningsminister Gustav Fridolin sa vid det seminarium som Lärarnas Riksförbund höll i går tillsammans med LO och Lärarförbundet: ”Sverige har en stark lärarprofession och svaga system.”

Nu måste vi fokusera på att bygga starka och långsiktigt hållbara system.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Länkar:

Rapport om nyanlända elever “Ge alla elever samma chans”, från LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Debattartikel, “Få nyanlända går på skolorna som har bäst förutsättningar”, DN Debatt

Nyhetsinslag, “Många nyanlända i skolor med låg utbildningsnivå”, Ekot

Webbsänt seminarium om skolans ansvar för nyanlända elever, 26 nov

 

Vi behöver tydligt ansvarstagande för arbetet mot mobbning – på alla nivåer

Jag valde att bli lärare för att kunna göra skillnad. Jag tror starkt på kraften i bildning, utbildning och kunskaper. Jag tror på skolan som en viktig utjämnande faktor i samhället.

Skolan handlar inte bara om undervisning för eleverna. I skolan och i korridorerna finns också kompisarna. En ganska stor del av barns och ungdomars liv kretsar kring sådant som händer i skolan, både när det är lektion och när det inte är lektion. Oftast positiva saker.

Men alla vet att barn och ungdomar, i sitt identitetsskapande, gärna tar vissa kamrater till sig och ibland stöter ut andra. Vi vet att det tyvärr är så det kan fungera – att dela upp sina klasskamrater och sin omgivning och stöta ut någon eller några.

Den stora frågan är hur detta ska hanteras, och hur man ska göra för att inget barn ska komma till skada. Beteendet får nämligen aldrig accepteras. Vi lärare är beredda att ta vår del av ansvaret.

Nyligen gick regeringen ut med en debattartikel i Aftonbladet där man berättade att man tar ett samlat grepp på mobbningen i skolan.

Och visst är det bra att utbildningsminister Gustav Fridolin, kultur- och demokrati­minister Alice Bah Kuhnke, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och inrikesminister Anders Ygeman, säger ifrån.

Men vad betyder det att vuxenvärlden måste agera på bred front, som regeringsföreträdarna säger? För det måste vi. Jag skrev nyligen en debattartikel med Claes Jenninger då denna fråga berör mig djupt. Claes har också engagerat sig starkt i arbetet mot mobbning sedan hans son för tio år sedan tog sitt liv efter långvarig mobbning. Claes har nu i höst utkommit med boken ”En skola fri från mobbning”.

Det är en handbok som Lärarnas Riksförbund står bakom och som vi vill ska läsas av skolledningar och skolhuvudmän samt politiker, men också av föräldrar och alla som kan göra skillnad. Lagen säger att det ska råda nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. I den ovannämnda debattartikeln skrev vi att kommuners och huvudmäns anti-mobbningsarbete behöver förbättras. Det krävs regler som samtliga på skolan, elever och vuxna, har diskuterat och ställt upp på. När en lärare sedan agerar som det är sagt måste läraren få stöd och uppbackning från skolledning och huvudman.

Jag vet att elever vill ha tydliga regler, och att de är måna om att det man har bestämt också följs.

Jag tror inte att det egentligen behövs några ytterligare förändringar i skollagen, däremot behöver vi tydliggöra att lärare har befogenheterna att agera och att det inte bara är en möjlighet utan faktiskt är tänkt att följas för elevernas bästa.

Det professionella ledarskapet är avgörande för att vi ska kunna vända utvecklingen.

Vi lärare är också professionella ledare, men skolledare måste ta sitt ansvar och också få fullt stöd från huvudmannen.

Det får inte råda något tvivel om att en lärare har skolledning, huvudman, föräldrar och samhället på sin sida när två elever slår varandra, eller när en elev trakasserar och mobbar andra.

Vi har alla en skyldighet, i våra olika roller, att fostra barnen till vuxna och till medborgare. Ibland innebär det att man handgripligen måste ingripa för att förhindra en olycka.

Vuxenvärlden får inte backa undan. Tillsammans – med gemensamt arbete – med skolhuvudmän som verkligen tar sitt ansvar – lärare som får tid för alla delar av sitt uppdrag – tillsammans med elevvårdspersonal – och en engagerad skolledning – och i ett nära samarbete med elevernas föräldrar, vet jag att det kan fungera bra.

Bo Jansson

Så här skriver Lärarnas Riksförbund på hemsidan om att motverka mobbning.

”Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla – barn, ungdomar och vuxna – kan trivas och utföra ett gott arbete. Alla har samtidigt också ett ansvar att motverka mobbning och kränkande handlingar.”

/…/ ”I princip är det ingen skillnad på om mobbningen drabbar en elev eller någon av personalen eller om mobbaren finns bland eleverna eller personalen. I samtliga fall blir den enskilde och verksamheten lidande. Att underlåta att agera i en mobbningssituation ger mobbaren/ mobbarna fritt spelrum.”

Lärare ger framtidshopp

Vi i Lärarnas Riksförbund tror på den svenska skolan. Vi tror att det går att vända den negativa trenden i skolan. Och det första steget är att ge lärarna en återvunnen respekt och en stolthet för sitt yrke.

Förra året skrev jag en uppmärksammad debattartikel med rubriken ”Tilliten saknas i svensk skola”. Jag skrev om det professor Leif Lewin talade om i sin viktiga utredning ”Staten får inte abdikera”, som i mycket handlade om den stora bristen på tillit mellan lärarna och skolans huvudmän.

Vi måste bygga upp den tilliten igen. Tillit och förtroende skapar en framgångsrik skola. Frihet, förtroende och ansvar är centrala delar. Ser man läraryrket som ett akademiskt och kvalificerat yrke med stort krav på självständigt ansvarstagande så blir alla förslag som utgår från kontroll och övervakning absurda.

Många kände då igen sig i den beskrivning jag gav av alltför många arbetsgivares och huvudmäns syn på skolan och på lärarna.

Idag är verkligheten med en både allmän lärarbrist och en akut brist på lärare i vissa enskilda ämnen alltmer uppenbar. Att svenska skolan tappar placeringar i internationella jämförelser bekymrar inte bara mig, utan stora delar av svenska folket.

Samtidigt har skillnaderna mellan olika skolor fortsatt öka. Därtill är skillnaden mellan olika kommuners satsningar dramatisk – de som satsar minst satsar hälften av de som satsar mest på elevernas undervisning.

Dessutom är det väldigt olika hur mycket kommuner och andra huvudmän satsar på fortbildning och söker bidrag. I undersökningen ”Pengarna i sjön” visade vi att stora summor som skulle gått till lärarlöner och lärarfortbildning inte når fram till lärarna. Det beror på att skolans huvudmän inte sökt de många statsbidrag som faktiskt finns att tillgå. Det handlar om miljardbelopp som inte går till skolan.

Vi läser ofta att den svenska skolan är under hård press. Det vi behöver se bli verklighet är att lärarna ska få utrymme för eget professionellt agerande. Lärare måste ges tid och möjlighet att förbereda sig och även samverka kring sina ämnen med kollegor. Då kommer också elevernas resultat att förbättras. För lärare som har förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag gör skillnad!
Jag tror att den insikten börjar komma plats hos våra makthavare och politiker. De börjar förstå att lärare måste prioriteras.

Givetvis måste vi tillsammans i facket fortsätta kämpa för bättre arbetsförhållanden, bättre löneläge och bättre möjligheter till att utvecklas i yrket och att lärare ska kunna göra karriär utan att tvingas lämna yrket. Hela vårt uppdrag handlar om att sätta tryck på arbetsgivarna, och visst har vi lyckats skapa opinion för lärarnas betydelse. Men det räcker inte. Resultaten måste synas i villkor och i respekt som skapar stolthet i professionen.

Vi har länge påpekat att huvudmännen, kommunerna och friskolorna, inte har tagit sitt ansvar och ända sedan 90-talet har kontrollen av de anställdas behörighet varit bristfällig.

Jag har flera gånger sagt att skolans problem inte kan lösas genom att ha lägre krav på lärare. Utan lärarlegitimationen är risken stor att den allmänna bilden av läraryrket blir att vem som helst kan utföra det, vilket leder till det blir svårt att skapa stoltheten och därmed höja yrkets status.

Nu befinner vi oss i en brytningstid där allt fler inser hur viktiga lärarna är. Att vi har ett ansvarsfullt uppdrag som kräver utbildade behöriga lärare med djupa ämneskunskaper och goda förmågor.

Lärare måste få mer frihet och möjlighet att själva avgöra hur arbetet ska läggas upp. Läraryrket bygger på engagemang och kunskap. Och på frihet under stort ansvar.
Vi lärare lägger grunden för framtiden. Vi skapar livschanser. Vi ger framtidshopp.

Bo Jansson

Läs mer:
”För en skola fylld med optimism”

”Tilliten saknas i svenska skola”

Utredningen ”Staten får inte abdikera”

Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Pengarna i sjön”

Mer pengar till skolor med stora behov

Nu föreslår Skolverket att statens bidrag till skolor ska styras utifrån hur stora behov de har. Lärarnas Riksförbund tycker detta är ett steg i rätt riktning mot en nationellt finansierad skola. Läs artikel

Tidigare har Riksrevisionen kritiserat att statsbidrag inte har fördelats som det har varit tänkt. Skolor som haft personal med uppgift att söka pengar har fått bidrag, medan en del skolor med stora behov fått mindre eller blivit utan. Den nya modell som föreslås av Skolverket är att en slags fördelningsnyckel, styrd av varje skolas behov, ska användas.

Det innebär att stora behov också ska innebära högre statsbidrag. Avgörande blir bland annat hur många elever det går på skolan med utländsk bakgrund och hur många som kommer från hem med låg utbildningsnivå.

Skolverkets besked kan ses som ett tydligt vägval i den riktning som vi i Lärarnas Riksförbund har pekat ut under lång tid. Vi har bland annat fört fram förslag på en ny finansiering av skolan i rapporten ”Från byråkrati till undervisning”.

Svenska elevers skolprestationer har stått stilla eller utvecklas i negativ riktning. Ansvaret för detta ligger på huvudmannanivå. Vad gäller kommunerna är det politikerna i de olika kommunerna som styr över ambitionsnivån. Det finns inget som tydligt pekar ut att ansvaret skulle hanterats olika beroende på politisk färg. Endast lite drygt hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisning, jämfört med över 60 procent för OECD-länderna.  Vi behöver en ny modell för finansiering av skolan som riktar sig direkt från staten till professionen och skolan, dvs till lärare och skolledare. Genom att skära ned på byråkratin och satsa på undervisning – skolans kärnverksamhet – kan eleverna till exempel få mer specialundervisning och väl förberedda lärare kan få mer tid för varje elev.

Vi är allt fler som tydligt påtalar behovet av en nationell finansiering. Exempelvis har jag och Sacos ordförande Göran Arrius krävt ”en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund”. Läs artikel

Skolverket fick efter vårt gemensamma utspel ett uppdrag att utreda detta.

Att Skolverket nu föreslår att regeringen inför en ny modell för hur statens bidrag till olika skolor ska delas ut är som sagt ett steg i rätt riktning. Men Lärarnas Riksförbund anser att finansieringsansvaret för skolan på sikt bör flyttas från kommunerna till staten. Vi behöver en skola på stark och statlig grund. I en rapport som Lärarnas Riksförbund presenterat för några år sedan visade vi att kunskapsklyftorna ökade i svenska skola.

Skillnaderna mellan de svagaste och starkaste har ökat med trettio procent under en tioårsperiod. Skillnaderna mellan hur kommunerna lyckas är dessutom stora.

Detta är inte hållbart. Något måste göras. Därför menar vi att Skolverkets förslag ska ses som ett steg i rätt riktning, som måste följas av flera.

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

Läsningen tar plats på höstlovet som blir Läslovet

Denna vecka är det höstlov och då blir det också Läslov. Tanken är att förvandla vecka 44, höstlovet, till ett lov där barns och ungdomars lust till läsning, berättande och skrivande står i centrum. Läslov är ett brett samarbete genom Läsrörelsen och jag är glad att vi i Lärarnas Riksförbund är en av många aktörer som står bakom samarbetet.

Läsningen är grunden i mycket av lärandet. Att ”knäcka löskoden” är avgörande för lärande över lag. Läsning ger grunden för ett rikt och varierat språk. Det stärker också empati, en ökad förmåga att sätta sig in i andra människors liv.

Läsning ger förståelse och orienteringsförmåga i samhället, det är alltså också en demokratifråga. Läsning ger oss möjligheter att besöka andra världar och förmågan att tänka abstrakt och bortom den egna erfarenheten.

Aldrig tidigare har det varit viktigare att kunna läsa – aldrig tidigare har vi haft så många distraktioner, så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet och tar vår tid.

Idag är det höga krav på att kunna ta till sig och behandla stora informationsflöden, att ha en kommunikationsförmåga och att kunna uttrycka sig väl. Läsning stärker också gemenskap och samhörighet. Och även om själva läsningen oftast är individuell kan man tillsammans diskutera litteraturen. Genom läsning känner man sig även närmare andra människor – även om de är fiktiva figurer.

Men med allt detta sagt så ska Läslovet i första hand öppna för att låta elevernas, barnens och ungdomarnas lust styra. Läs mer om Läslovet här.

Här kan du se Läslovs kalendarium och vilka aktiviteter som sker på din ort.

Om Läslov
Läslov i vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med bland andra Lärarnas Riksförbund, elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk.

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

Öppenhet och tolerans måste förenas med trygga och säkra skolor

Dagen efter den fruktansvärda tragedin i Trollhättan där tre personer dödats och två skadats vid en attack på Kronans skola känner jag en stor tomhet och sorg. Jag vill uttrycka mitt stöd till alla de drabbade.

När jag igår kväll lade ner blommor vid skolan och talade med medlemmar och personal var känslan av overklighet stark. Inte för att vi helt har saknat attacker på skolor i Sverige, det har förekommit fler incidenter och händelser genom åren. Men aldrig något som detta.

Skolan är en oskyddad plats där hot och våld tyvärr tränger in. Men hur ska vi som samhälle då möta den här typen av händelser? På kort sikt behöver vi nu stötta varandra – både direkt och omedelbart stöd till de som drabbas, och att visa närvaro och svara på frågor från våra barn och ungdomar var vi än befinner oss. Elever, lärare och all personal måste nu få det stöd och den hjälp de behöver.

Idag vet vi att det fanns ett hatbrottmotiv bakom dådet mot Kronans skola. Extremismen måste bekämpas och motas bort.

Det arbete för tolerans som bedrivits i Kungälv och nu fått spridning genom det nyinrättade Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet blir nu ännu viktigare. Vi i Lärarnas Riksförbund stödjer detta arbete och vi samarbetar även med stiftelsen Expo samt också med den lärarledda verksamheten i den ideella föreningen New Connexion, som arbetar mot rasism och för öppenhet och förståelse. Öppenhet och arbete för tolerans måste förenas med trygga och säkra skolor.

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, besöker Kronan skola i Trollhättan på kvällen den 22 okt 2015

Bo Jansson besöker Kronan skola i Trollhättan den 22 okt 2015

Samarbete över gränserna

Världslärardagen firades i måndags. En dag för att det globalt är över 30 miljoner lärare som lyfter världen med kunskap. Lärarnas Riksförbund uppmärksammade bland annat dagen med ett upprop för våra fängslade kollegor i Iran.

Men den internationella solidariteten och det fackliga samarbetet finns också på närmare håll.

I förra veckan samlades NLS, Nordiska Lärarorganisationers Samråd, till ett seminarium under tre intensiva dagar i Sollentuna utanför Stockholm. NLS förbundsseminarium organiseras vartannat år och nu var det Sveriges tur att vara värd. Vi i Lärarnas Riksförbund var med att arrangera seminariet i samarbete med Lärarförbundet. För mig är det viktigt att vi deltar aktivt och visar hur mycket vi värdesätter de nordiska och internationella kontakterna mellan lärarorganisationer.

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna och tillsammans representerar vi mer än 600 000 lärare. Det är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte men också ett forum för det nordiska och internationella samarbetet. En av huvuduppgifterna för NLS är att främja den pedagogiska utvecklingen och – inte minst – att verka för en höjning av lärarnas status.

Temat för årets seminarium var hur opinionsbildning kan användas för att höja läraryrkets status. Vi fick lyssna på många intressanta föreläsningar och inte minst en möjlighet att utbyta erfarenheter. Tillsammans med representanter från Lärarförbundet berättade vi för våra nordiska kollegor om vårt gemensamma arbete i Sverige. Hur vi i vårt opinionsarbete har gått till väga för att få upp lärare och skolan på den politiska agendans topp, samt om det positiva som skett i Sverige när det gäller lärarlöner över ”normen”.

Utifrån våra gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyten kunde vi konstatera hur likartade problem och utmaningar vi har. Men att det också finns olikheter.

I Sverige har vi en lärarbrist där ca 70 000 lärare kommer att fattas om tio år – och där vissa ämnen riskerar att stå närmast helt utan behöriga utbildade lärare som kan undervisa i dem. I Finland är det lika populärt att plugga till lärare som till läkare. Finland tampas istället med stora ekonomiska problem vilka innebär betydande nedskärningar för skolan i form av uppsägningar, permitteringar och uteblivna löneförhöjningar. De åtgärder som Finlands regering har presenterat för att förbättra landets konkurrenskraft skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. NLS tar naturligtvis kraftigt avstånd från sådana planer som försvagar arbetstagares arbetsvillkor. De nordiska lärarorganisationerna konstaterar att det kan få allvarliga och oförutsägbara konsekvenser, om dessa förslag till att begränsa avtalsrätten genomförs, inte bara för det finska samhället utan för oss alla i Norden.

Jag tycker det är mycket viktigt med vårt nordiska samarbete och det ger inte bara idéer och inspiration till hur vi kan arbeta vidare med våra frågor på hemmaplan, men också hur vi kan stötta varandra över gränserna. När krafter kombineras ger det en bättre styrka. Detta fanns det många goda exempel av under seminariet.

Att utbildning är grundpelaren till framgång för våra länder är vi alla överens om. Dessa tre dagar i Sollentuna gav en bra känsla om att vi, i vårt dagliga arbete att utveckla och förbättra den svenska skolan, kan göra det i ett givande och inspirerande samarbete med våra nordiska kollegor.

Vi lärare har mycket gemensamt med våra kollegor, både i Norden och i övriga världen.

 

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

 

Skolan kan inte vara i pausläge

Nya siffror från Skolverket visar att alltfler elever inte är behöriga för att läsa vidare i gymnasiet. Samtidigt visar det sig att klyftorna ökar mellan elever med olika socioekonomiska bakgrund. Jag håller med utbildningsministern om att det är ett allvarligt, exceptionellt läge, för svensk skola. Ett läge som kräver att alla bidrar och att alla är beredda på stora förändringar av styrningen och finansieringen av den svenska skolan.

Det behövs ett annat ansvar för skolan. Ansvaret för skolan kan inte bollas runt mellan olika aktörer. Vi kan inte skylla på varandra längre. Staten måste sätta ner foten nu.

I våras var 14 000 elever inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Det är välkommet att utbildningsminister Gustav Fridolin nu ännu tydligare lyfter statens ansvar för skolan. Nu måste också staten på allvar agera för att stärka likvärdigheten. Vi kan inte fortsätta se behörigheten sjunka år för år.

Fler måste bli behöriga och kunna gå vidare till gymnasieskolan. Vi i Lärarnas Riksförbund har länge varnat för den ökande skolsegregationen. Skillnaderna ökar mellan elever som kan få mycket stöd hemifrån och de som inte kan få det.

En förklaring till de försämrade siffrorna är att nyanlända elever har svårt att klara sin skolgång. Totalt var 89,5 procent av eleverna behöriga till gymnasiet när de slutade grundskolan. Om man räknar med elever som har kommit de senaste fyra åren är det 85,6 procent som är behöriga. En skillnad på 3,5 procent. Givetvis spelar åldern vid ankomsten en stor roll för hur eleverna ska kunna klara skolan. De som är yngre klarar sig bättre än de som är äldre vid ankomsten till Sverige.

Vi lärare har länge påtalat att vi måste få rätt förutsättningar för att klara vårt uppdrag. Vi måste se tydliga konkreta insatser för att höja resultaten och varje nyanländ elev måste få en individuell prövning.

Särskilda insatser krävs också. Det kan handla om elevassistenter med rätt språklig kompetens, eller en satsning på lärare i SVA, svenska som andraspråk.

Det är vi lärare som kommer göra jobbet och som ska klara av att ge alla elever en god undervisning. Därför måste förutsättningarna med lön och arbetsförhållande vara bättre så att fler lärare väljer – och stannar i – läraryrket. I dag anser inte svenska lärare att deras yrke värderas i samhället.

Mycket av det som måste göras när det gäller styrning och finansiering ska göras i Skolkommissionen, enligt utbildningsministern. Men det håller inte att regeringen sätter allt på paus till dess att kommissionen blir klar om två år.

Läs mer om de försämrade behörighetssiffrorna:

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/fler-elever-obehoriga-till-gymnasieskolan-1.240369

http://skolvarlden.se/artiklar/gymnasiebehorigheten-fortsatter-att-dala

http://skolvarlden.se/artiklar/laget-ar-exceptionellt

 

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

Satsa på lärare och IT – i den ordningen

Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska vara verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform.

Mer tid med lärare, inte mer med dator
Detta blir inte minst viktigt i tider som dessa: Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så mycket information varit så lättillgänglig som den är idag. I ett sådant informationslandskap behöver inte eleverna sämre rustade lärare och mindre tillgång till dem och deras undervisning, de behöver snarare mer.

De nya Pisaresultaten som tar upp kunskapsresultaten och IT-användningen visar att Sverige måste fortsätta satsa på lärarna. Vi i Lärarnas Riksförbund vill se mer av metodstöd och fokus på att ge lärare rätt förutsättningar. Dessutom lägger många elever alldeles för mycket tid vid datorer, tid som inte används för lärande.

Jag har länge sagt att datorer och IT ska användas mer genomtänkt och medvetet än idag. Att de 15-åringar som sitter vid datorn och på surfar på nätet många timmar varje dag presterar sämre i matematik och läsförståelse är en tydlig signal om att den nya tekniken inte används för att utveckla lärandet. Datorer och IT får inte bli tidsätande förströelse och ta fokus från verkligt lärande. Lärande som kan ske som lek, men som i så fall ska ha en pedagogisk tanke bakom.

Inte förvånad
Jag är tyvärr inte förvånad över resultaten som kommer från den fördjupade analysen som gjorts av Pisaresultat och som visar att Sverige fortsätter halka efter de främsta länderna. En elev som inte kan matematik blir inte bättre bara för att den sätter sig framför en dator. Det handlar om att ha tillgång till skickliga och kunniga lärare.

Vi har satsat mycket på hårdvaran, prylarna, men satsat för lite på mjukvaran; lärarna och eleverna. Det handlar inte om att ta bort datorer, utan om att använda dessa verktyg rätt.

Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av IT är som störst och användningen för skolarbete har ökat. Elever som använder internet i skolan mer än fyra timmar per dag har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.

Vi i Lärarnas Riksförbund har vi länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi. Digitaliseringskommissionen har också underkänt de svenska skolornas IT-arbete. Kommissionens granskning visade att tekniken finns i skolorna, men att den inte används rätt.

Mer fortbildning
Ur detta perspektiv är det viktigt att se resultaten i Lärarnas Riksförbunds rapport ”IT i undervisningen”, som visar att lärare efterfrågar tid till att utveckla användandet i undervisningen och att fortbilda sig.

Det är viktigt att våra beslutsfattare och skolhuvudmän lyssnar till Skolverket som skriver:
”Lärarens undervisning är den viktigaste faktorn för elevers lärande. It kan utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan, förutsatt att det används på rätt sätt.”
Och det är läraren som kan avgöra när det används på rätt sätt.

Naturlig del i lärandet
Tveklöst är det så att IT i undervisningen kan ha positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är viktigt att inse att det är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen – läromedlen – i sitt rätta pedagogiska sammanhang utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Detta visar tydligt att lärarens betydelse inte minskar med utvecklingen, utan ökar.

Den svenska skolans IT-historia har varit en lång och knagglig resa. Jag är helt förvissad om att det verkligt revolutionerande med IT i undervisningen fortfarande ligger framför oss.

Satsningar på IT i skolan och i undervisningen måste kombineras med en insikt om att den långsiktiga grunden för att utveckla den nya tekniken också innebär satsningar på lärarnas arbetsvillkor. Det krävs tillräcklig med tid, stöd och möjligheter att förbereda, planera och utveckla undervisningen. Men också att följa upp och utvärdera det gemensamma arbetet.

Bara så når vi högre i vår gemensamma kunskapsresa. Genom tid, fokus och rätt förutsättningar. Och genom att inse att människorna faktiskt styr maskinerna. De nya Pisa-resultaten visar att IT i skolan inte främst ska handla om IT, utan om lärande.

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

Ps. Jag skriver också om det här idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten.