Vi bjuder på god nattsömn

Idag är det två artiklar i Ljusdalsposten.

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/facklig-kritik-mot-kommunen-kvar-efter-nio-manader-valdigt-allvarligt

och

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/chefen-slar-ifran-sig-fackliga-kritiken-skyller-allt-pa-ett-fackforbund

I den ena artikeln beskrivs det att vi (LR) inte ser någon vilja till att skapa ett samverkansavtal från tjänstemännens sida. Det står:

…Man är inte ens intresserad av att knyta upp eventuella knutar som kan vara i vägen för ett samverkansavtal…

Man kan ställa sig frågan varför vi påstår det. Ett exempel är att det tar ofantligt lång tid att få respons på tilltal hos arbetsgivaren. Jag bifogar här ett exempel från min mailbox:

Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-09-14 12.31
Kopia: Fredrik.alm@lr.se, “Lindqvist-Albinsson Lena” <Lena.Lindqvist-Albinsson@lr.se>, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Nicklas Bremefors/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Ärende: Ang. Vbf: Utredning

Hej
Det tog med andra ord Ljusdals Kommun 5 månader att delge oss att de handlingar som just arbetsgivaren åberopar, inte finns.
Om det är handläggningstiden för ting som inte finns, och aldrig kommer finnas (det hävdades vid vårt möte den 11 april att Claes Rydberg gjort rapporten), vad är då handläggningstiden för ting som ska finnas och som det enligt arbetsgivaren (vid samma möte) arbetats med?
Jag tänker här på lönekartläggningen och löneöversynen. Med det sagt hur kommer Ljusdals Kommun göra med lärarlönesatsningen?
Det är nu 5 månader sedan något hände i frågan kring löneöversynen.
Om svar anhålles.

Med vänliga hälsningar

Christian Jensen

—–Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL skrev: —–

Till: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Från: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-09-12 14.50
Ärende: Ang. Vbf: Utredning

Hej,

Återkommer med anledning av ovannämnda.  Det var ett missförstånd från min sida i förhållande till Claes när det gäller aktuell utrednings existens. Det finns således ingen skriftlig utredning rörande nämndernas mandat att fastställa lönenivåer.

Med vänlig hälsning

Maria Carlgren
Personalchef

Ljusdals kommun

Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal,
Kopia: fredrik.alm@lr.se, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Nicklas Bremefors/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Datum: 2016-09-12 13:20
Ärende: Vbf: Utredning


Hej
Det har nu gått fem (5) månader och jag har fortfarande inte mottaget rapporten ifråga.
Jag kan tycka att jag utvisat osedvanligt gott tålamod i frågan. Bara för att vara tydlig, så stödjer jag min begäran på mbl §18.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen


—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-09-12 13.16 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-08-23 12.27
Kopia: Fredrik.alm@lr.se, Claes Rydberg/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Jag efterfrågar fortfarande, efter fyra månader, samma sak.
Se nedan.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-08-23 12.25 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-05-26 08.51
Kopia: fredrik.alm@lr.se, Claes Rydberg/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Till trots att jag har en ängels tålamod tycker jag det något underligt att jag fortfarande inte fått svar på nedanstående. Kan jag förvänta mig få det?
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-05-26 08.48 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-04-21 08.28
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Vänligen se nedan.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-04-21 08.27 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-04-14 14.38
Ärende: Utredning

Hej
Jag vill bara påminna om att jag ännu inte mottagit den utredning som du omtalade när vi träffades 160411.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

Det tar alltså fem månader för arbetsgivaren att informera oss om att de handlingar som man åberopar inte finns. Enligt den för Ljusdals Kommun nya lagen, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, § 18 gäller följande:

Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla den tillgänglig för motparten, om denne begär det.

Det tar 5 (fem) månader för arbetsgivaren att informera om att det material som arbetsgivaren åberopar inte existerar. Den nya frågorna som jag lyfte den 14 september är fortfarande obesvarade. Den kommunikationstakten borgar ju inte direkt för en bra samverkan…

I den andra artikeln är det väl ganska klart att arbetsgivaren anser att Lärarnas Riksförbund är lite småjobbiga. Det kanske vi är. Vi har nämligen haft kännedom om lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet sedan 1976. Det var nämligen då den klubbades.

Man kan därigenom konkludera att Lärarnas Riksförbund har 40 års försprång med lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, medan Ljusdals Kommun anser MBL som ganska nytt i kommunen.

I avtalet FAS 05, som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, står bland annat:

Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Om nu MBL är ganska nytt i Ljusdals Kommun kanske den goda arbetsgivaren skulle lyssna på det kloka facket om vad denna har för tankar kring det hela?

Just det gjorde vi den 24 augusti detta år. Hur det gick, sett från vår sida, ser ni i nedanstående mail som jag skickade till Ljusdals Kommuns presidium:

Hej

Jag var igår eftermiddag på ett möte som skulle avhandla huruvida Ljusdals Kommun och de fackliga organisationerna skulle arbeta för att ingå ett framtida samverkansavtal. Var och ett av de närvarande förbunden fick delge de samlade sin åsikt. För LR´s del informerade jag att vi intar en avvaktande hållning, detta då vi inte ser en vilja till samverkan från arbetsgivarens sida. Jag informerade om att vi fortfarande efter fyra månader inte fått ut en rapport som omnämndes av arbetsgivaren vid ett möte i april. Vidare nämnde jag att vi saknar en motpart som argumenterar och inte enbart vid meningsskiljaktigheter konstaterar att vi gör olika bedömningar.

 

Härefter föreslog arbetsgivaren att facken ensamma kunde resonera sins emellan. Efter vårt resonemang föreslogs det från vår (närvarande fack) sida att arbetsgivaren skulle kalla till ett nytt möte då ett flertal fack inte var närvarande (vi blev kallade i maj, varför man kan misstänka att mötet fallit i glömska hos de som inte var närvarande) och att facken då skulle avge sin ståndpunkt. De fack som var tveksamma eller nekande i sin inställning till att påbörja ett arbete för ett samverkansavtal skulle då arbetsgivaren kunna ha möten med enskilt för att reda ut eventuella frågetecken. Arbetsgivaren bad om ajournering för att överväga förslaget.

 

Efter ajournering meddelade arbetsgivaren att de i nuläget inte anser sig kunna komma längre i denna fråga och därför lämnade över initiativet till facken kring ett framtida samverkansavtal. Härmed avslutades mötet.

 

Jag tar det initiativet nu. Jag kan återigen konstatera att ledande tjänstemän inte vill ha en dialog. Om jag har fel varför väljer tjänstemän då att avslå fackens förslag?

 

Om detta skulle jag gärna vilja tala med Kommunalrådet, vice Kommunalrådet och Oppositionsrådet. Jag hoppas att ni kan finna tid i era kalendrar och återkomma med förslag om tider för ett sådant möte.

Med vänliga hälsningar

Christian Jensen

Den observante läsaren ser att det finns ett mönster mellan ovanstående mail och den andra artikeln som jag delgav överst i denna inlaga. Journalisten frågar:

Men enligt fackliga företrädare följs inte alltid MBL?

Och Ljusdals Kommuns representant svarar:

– Jag har en annan uppfattning.

Jag har lärt mig att en dialog försiggår genom ett meningsutbyte var man delger varandra sina ståndpunkter och sina argument för dessa ståndpunkter. En sådan dialog kan leda till en framgång, en utveckling till gagn för alla inblandade. En dialog som sker genom fastläggande av ståndpunkt, typ “Jag är oenig” eller “jag har en annan uppfattning” tenderar att skapa låsta lägen utan vinnare.

Avslutningsvis…

Jag finner en stor glädje i att det förbund jag representerar kan motta den projicering som sker för att andra ska kunna sova gott om natten, jag tänker ofta på det när jag tar mina Stilnoct.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)