Rättshaverist i sin linda?

När jag läser tidningen http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/rektor-krankte-elev-ljusdals-kommun-tvingas-betala-skadestand
idag blir jag milt sagt bestört.
Om en elev mot förmodan förvillar sig upp på ett tak, bör eleven ha fått en tillsägelse…
När samma elev för sjunde gången samma dag brutit mot denna tillsägelse har då inte eleven förbrukat sig rätt att bli kränkt? Om det är en tävlan i att bli kränkt har eleven förlorat då horder med elever blivit störda i sin undervisning under spektaklet. Övriga elever har således blivit berövade sin rätt till studiero och trygghet…här snackar vi skadestånd hundrafalt uppåt. Se skollagen kap 5 § 3.
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Rektor ansvarar som vi ser det i ovannämnda paragraf för trygghet. Det kan inte anses som tryggt att ha elever springande runt på tak då det föreligger en skaderisk för eleven (samt att det stör undervisningen för övriga). Rektor tvingas därför genom sitt ämbete att vidta åtgärder. Som stöd för det finns skollagen kap.5 § 6.

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning,kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Syftet för rektor bör rimligen varit att få eleven sluta utsätta sig för fara (samt återställa studieron för övriga). Jag dristar mig till att tro att rektor den åttonde gången varit förtvivlad över att inte kunnat appellera till elevens förstånd och fått denne att ändra sitt beteende. Rektor har en telefon i handen och eleven blir kränkt… Och föräldern blir kränkt då eleven blivit kränkt och anmäler Ljusdals kommun… Och får 10000 kronor som ersättning.

Jag undrar om eleven möjligen blivit mera kränkt om rektor istället uttryckt sig på följande sätt: “Jag insisterar på att du förflyttar din lekamen från den på byggnaden konstruerade anordning som är till för att skydda byggnadens innanmäte mot väta samt att kvarhålla den elektromagnetiska strålning som vi anser vara till gagn vid kunskapsinhämtandet varför nämnda byggnad är uppförd.”

Vidare undrar jag hur kränkt föräldern varit om barnet fallit ned och skadat sig? Därom kan vi tack och lov bara spekulera.
 
Föräldrabalken kap. 6 § 1:
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

BEO avgjort ärendet som att en kränkning skett under de omständigheter som rått, får man förutsätta BEO även anser att föräldern lyckats efterleva föräldrabalken. Barnet som inte hörsammar tillrättavisningar om samma ting 7 gånger under samma dag (jag skriver 7, då jag utgår från att 1:a gången naturligtvis grundade sig i oförstånd) har alltså fått en god fostran. BEO har visat att det tillhör en god fostran att strunta i ordningsregler och tillsägelser och att det ska belönas med ersättning.

 
BEO har även visat varför platserna vid landets lärarutbildningar gapar tomma…

Kommentarer (2)

  1. Inger Persson skriver:

    Om skolan ska komplettera det som saknas för att eleven ska må bra och klara av att följa normer och regler i samhället, undrar jag hur man ska göra? Jag har en tonårs-stolkastare som känner sig utpekad. Lika bra att BO får komma INNAN jag säger till.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)