I samband med hälsotemat ska vi jobba med…

Jag jobbar på gymnasiet och kan väl tycka att den tråden är lättare att plocka upp än på grundskolan.

I en perfekt värld kan man blanda praktik med teori, och de fungerar i symbios med varandra. En sådan symbios skrev jag lite om i mitt tidigare blogginlägg om pulsklockor där eleverna kan använda sin teoretiska kunskap i en praktisk lektion vilket kan leda till en djupare inlärning. Jag tänkte nu skriva ett blogginlägg som kan kännas lite rörigt. Det är lite tankar som oftast kan vara lite röriga. Det är tankar som jag har när jag planerar min undervisning

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Förmågor

 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
 • Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

I texten ovan har jag klippt in ämnets syfte och grönmarkerat det som eleven tränar på i den uppgift jag tänkte redogöra för nedan. Jag har även tagit med de förmågor eleverna skall få en chans att öva på under kursens gång. Kunskapskraven använder jag mig av för att säkerställa att det är relevanta uppgifter när jag skall planera min undervisning och sedan examinera eleverna. Delar av dessa kunskapskrav är det enklare att få till en helhet och praktiskt och teoretisk jobba med dessa.

Jag tänkte stapla upp ett kunskapskrav och det är kravet för E nivå och visa på ett sätt att arbeta kring delar av det. Att allt på E nivå är ett kunskapskrav har jag nyligen själv fått lära mig. Jag har länge pratat om de olika kunskapskraven men då i själva verket menat delar av.

Nedan har jag delat upp E kunskapskravet i 12 delar. Dessa 12 delar sitter ihop och skall ses som en helhet men för att visa på ett upplägg och hur man kan använda kunskapskrav i formativt syfte tycker jag det är lättare för mig att göra denna uppdelning.

 • 1 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • 2 I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan
 • 3 Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med viss säkerhet välja områden och metoder för träning
 • 4 Ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa
 • 5 Samt med enkla omdömen värdera resultatet.
 • 6 Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation
 • 7 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer
 • 8 Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv,motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • 9 Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
 • 10 Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer
 • 11 Och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • 12 När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav

Att eleven kan med goda rörelsekvaliteter tolkar jag själv det som att eleven efter bästa förmåga ska utföra de övningar som uppgiften innefattar med så bra teknik som möjligt. Om jag gör det lätt för mig väljer jag styrketräningsuppgift som jag beskrivit tidigare.

När då eleven genomför tex ett benböj bedöms eleven i hur den genomför den övningen rent tekniskt och ur ett ergonomiskt perspektiv  då är vi inne på den del av kunskapskraven som jag benämnt med 1 8Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan).

Men även den del jag kallat 10 (Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer). Jag ska inte som lärare bedöma den kvantitativa delen  dvs hur mycket eleven lyfter. Däremot kan man bedöma elevers kunskaper om hur man ska träna för att lyfta tyngre. Det innebär att eleven skall efter bästa förmåga lägga upp en träning som möjliggör att de utvecklas tekniskt, men även hur de kan öka på muskelstyrkan 3 (Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med viss säkerhet välja områden och metoder för träning).

Nu har vi starten på en uppgift och det är att de skall utveckla sin kroppsliga förmåga genom styrketräning. Uppgiften startas med att de skall bedöma sina utvecklingsbehov. Vad behöver jag lägga fokus på för muskelgrupp/muskelgrupper för att klara av min vardag eller min utövning av idrott lite bättre. Eleverna får göra lite styrketester och sedan motivera varför de valt som de valt.

Då de sedan på lektionstid, men även hemma, sköter sin träning så är vi på delen jag kallat 4 (Ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa) och det är här som det uppstår problem. Jag tycker att många elever har svårigheter att klara denna del även fast det har fått mycket handledning om hur de skall utforma sitt mål och syfte men även sin planering. De har inte den insikten att de inte når E om de inte kan lägga upp en träningsplanering och sedan följa den. De brukar klaga och säga

-Kan vi inte bara spela fotboll!?

Det de har svårast med, är att följa träningsplaneringen. Att aktivt ta sitt ansvar för sin träning utan att magister Daniel hela tiden får säga till dem när de inte gör det som de har planerat. 

Efter genomförd träningsperiod skall de värdera resultatet. Det är här jag använder mig av tester. Tester av olika slag, och hör och häpna jag kör till och med ett beeptest men då när de utvecklar sin kroppsliga förmåga under konditionsperioden. Detta är det många som har sina invändningar emot. Men jag har de åren jag kört inte fått så mycket ångest laddade elever som absolut inte vill göra ett sådant test. Lite om hur jag tänker kring detta har jag skrivit om i artikeln “Vad ger level 10 shuttle 9 på beep-testet för betyg?”.

Tester är nödvändigt för att kunna värdera sitt resultat. Kanske inte med enkla omdömen som det står på E. Men nyanserat är det svårt att bli om man bara ska utgå från en subjektiv känsla av att man blivit starkare eller utför övningen på ett mer korrekt sätt. Om man sedan kollar på A nivå skall det värderas utförligt, nyanserat och i relation till träningsmetodernas teorier då har jag svårt att se att man kan strunta i detta.

I en artikel i All sport och idrott sammanfattar Niclas Carlsson en studie gjord i England att konditionen är en större hälsorisk än fetma och för att komma åt detta rekommenderar forskare tester på unga människors kondition samt en påföljande åtgärd. Utöver att de skall lägga upp en träningsplanering som utgår från deras egna mål och syfte, och sedan genomföra och utvärdera, brukar jag även lägga till att de skall skriva om hur den träningsformen påverkar hälsan, och hur man i övrigt måste tänka omkring kost och sömn del 2 (I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan). De ska också värdera sin utveckling teknisk och ergonomiskt i utvalda styrkeövningar men även komma med förslag på fortsatta  utvecklingsområden 9 (Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.)

Jag gör denna uppdelning av kunskapskraven, och vet att det finns de som hävdar att det kan bli snuttifiering men tycker att det är bättre på detta vis. Denna typ av uppgift får de testa på flera gånger under kursens gång och jag kan då jobba formativt. Det skulle bli väldigt konstigt om jag inte gjorde denna uppdelning.

Ett exempel: En elev har gjort en jättebra planering med syfte och mål. Eleven har även genomfört träningen på ett bra sätt och med goda rörelsekvaliteter men helt bommat att värdera resultatet. Då får den eleven reda på vilka delar den fått ok i, och vilka delar den behöver bli bättre på och tänka på tills nästa uppgift.

Nu tänker vi oss tanken att samma arbete hade givits ett sumativt betyg som några fortfarande ger på uppgifter. Eleven har gjort en strålande planering och genomfört träningen på ett bra sätt. Tyvärr det blev ett F.

Det jag syftade på i början på detta inlägg är det som finns att läsa i denna Licentiatuppsats vid Gymnastik – och idrottshögskolan skriven av Marie Graffman-Sahlberg

Lite utdrag ur denna finns nedan helt okommenterat:

Skolämnets olika brister och tillkortakommanden har påvisats i svenska studier. Bland annat Annerstedt (2008), Lundvall och Meckbach (2008) samt Ekberg (2009) belyser gapet mellan den för ämnet formulerade kursplanen och den faktiska undervisningen som sker. Larsson et.al. (2010 s.3) konstaterar i en rap-port för Skolverket som särskilt uppmärksammar jämställdhetsaspekter inom ämnet att: ”Undervisningsinnehållet som i stort ter sig ganska formbestämt efter en ”mall” som är inspirerad av den föreningsbundna tävlingsidrotten, domineras då av bollspel och i viss utsträckning av fysisk träning. Lärarna lägger fokus på att aktivera eleverna med fysisk aktivitet”. Och det är den föreningsaktive poj-ken som gynnas av det lektionsupplägg. Flickorna däremot kommer i större utsträckning till sin rätt när undervisningen får en mer problembaserad karaktär

Även internationellt har ämnets inriktning och innehåll ifrågasatts. Kirk (2011) tvivlar på om ämnet i sin nuvarande utformning har något berättigande i skolan. Han menar att ämnet har tre möjliga framtidsscenarier:
1. Fortsätta som nu (vilket kommer att medför att ämnet i framtid får minskat berättigande).
2. Radikal förändring (av såväl innehåll som undervisningsformer).

Dessa studier förespråkar en modellbaserad undervisning som ett alternativ till den i dag ofta förekommande resultat- och idrottsprestationsinrik-tade undervisning (ibid.). Kirk (2013 p.2) pekar vidare på en möjlig anledning till att IDH-undervisningsinnehållet ser ut som det gör: ”Perhaps physical edu-cators have been so seduced by their subject’s success that they have failed to fully acknowledge that they have never achieved their most cherished aspiration that young people would, as a result of their physical education experience, engage in lifelong physical activity”.
Det går att konstatera från ett antal studier att lärarnas tolkning av utbild-ningsuppdraget i idrott och hälsa till stor del likställs med det uppdrag som be-skrevs i 1980 års styrdokument. Lärarna har inte heller hittat former för hur en förändrad undervisning kan, ska eller borde se ut. Därför påverkas undervis-ningen än i dag av den tävlingsliknande föreningsidrotten. Kirk (2013 p.2) sammanfattar detta problem med orden: ”In order to see and use the subjects’ possibilities, it is in need to take a different form in contrast to its traditional ’one-size-fits-all’, technique-based, multi-activity form”. En av bristerna med den “multiaktivitetsundervisning” som David Kirk refererar till är bland annat att den inte på något sätt inkluderar hälsa, varken vid planeringen eller vid utfö-randet av den.

Ett friluftsliv med säkerhet och goda rörelsekvaliteter

Detta år har jag fått en kurs i Idrott och Hälsa 2 som ingår i de valbara kurser som finns på Nacka gymnasium. Jag har i början på Gy11 haft den kursen också ett år och därför inte lagt ner lika mycket ansträngning att utforma min undervisning efter den kursen som med Idrott och Hälsa 1. Men efter detta år har jag en rejäl fundering på dess utformning på en del av kunskapskravet A. Där står det:

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter beskriva friluftsliv, motion och idrott

Hur beskriver man friluftsliv med säkerhet och goda rörelsekvaliteter? Nej detta måste vara ett tryckfel eller? Tittar man på E och C kunskapskravet så står det:

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.

Min spontana tanke är att det är ett tryckfel. Men samtidigt kan ett tryckfel leva i ett sådant viktigt styrdokument i 6 år?

De viktigaste siffrorna handlar om barns rörelse

Så inleds artikeln “De viktigaste siffrorna handlar om barns rörelse” skriven av PM Nilsson i Dagens Industri. Han staplar upp vissa data som visar på hur lite barn rör sig nu jämfört med tidigare, och kopplar det med ökad ohälsa och med sjunkande resultat i skolans andra ämnen. När jag läser blir glad att det nu även sprids till DI:s läsare. Men sen ändras känslan på en sekund. Det står:

Skolgymnastiken kompenserar generellt inte stillasittandet och prioriterar ofta annat än rörelse. En svensk normal idrottslektion innehåller 15 minuters fysisk aktivitet, resten är vila.

Blir redan förvarnad för åt vilket håll det barkar när jag läser skolgymnastiken. Jag läser vidare och blir lite mer irriterad när det står att vi har aktivitet i 15 minuter i snitt på en lektion i Idrott och Hälsa resten av lektionen VILAR eleverna. Det är som att säga att på mattelektioner jobbar eleverna (räknar tal) i 20 minuter i snitt och resten av lektionen vilar eleverna (genomgång och annat som inte är renodlat jobba med uppgifter). Det kanske inte är det han menar, och jag tycker det i övrigt är ganska bara skrivit. Men vi har en kursplan att följa, och i den ingår det teori som skall klaras av.

Grundskolan har ett särskilt ansvar, och troligen måste idrottsämnet få ett nytt uppdrag. Som namnet antyder ägnas skolämnet idrott i alltför hög grad åt att introducera olika idrottsgrenar, vilket är bildande, men förfelar syftet. Det är mer effektivt med ett renodlat gympapass med puls och styrka. Dessutom är det mer demokratiskt. Alla kan inte spela boll, eller hoppa högt, men alla kan genomföra ett normalt gympapass. Om grundskolan skulle genomdriva WHO:s rekommendationer med hjälp av gympa, skulle svensk barndom revolutioneras.

Jag repeterar det jag tidigare tagit upp, och det är att jag inte tror undervisningen bedrivs på detta uråldriga vis på så många ställen längre. Sedan har jag inget emot att man jobbar med puls och styrka. Men han glömmer en viktig aspekt, och det är ju kunskapsbildandet han glömmer bort. Idrottsämnet som det är utformat idag och om det bedrivs på ett bra sätt bidrar till att elever utvecklar kunskaper om hur man tränar och sköter sitt livslånga hälsoarbete och det inkluderar både en teoretisk kunskap och att praktiska kunna utföra sin träning. Det som behöver läggas till är UTÖVER Idrott och hälsa undervisningen och där behöver skolan ta sitt ansvar och få in det i elevernas skolgång.

Varför man ska använda pulsklockor i undervisningen av Idrott och Hälsa?

Vi har såklart läst om de olika pulsnivåerna. Lektionstillfället när de genomför sin högintensiva träning är en chans att visa teoretisk kunskap praktiskt men även en chans för eleven att visa goda rörelsekvaliteter i en bredd av aktiviteter. Därför är det bra att en träningsmetod innehåller rörelser som eleven fått tillfälle att träna på några gånger, och som jag tagit upp i ett tidigare blogginlägg. Det är samtidigt så att dessa rörelser går att träna hemma och att man oftast kan öva upp sig till goda rörelsekvaliteter.

I anslutning till passet så får eleven reflektera hur det kändes, eventuella hälsovinster samt om man lyckades nå målet med lektionen. Om eleven inte nådde målet måste ju såklart eleven kunna reflektera över varför de inte gjorde det, och därmed även fast de inte nådde målet visa prov på kunskaper. Ett exempel på en sådan reflektion kan vara att övningarna var för svår rent koordinativt för eleven för att kunna nå upp i pulsnivån och eleven tar upp det faktum att hen skulle ha behövt träna lite mer på dessa rörelser innan passet.

Har även testat ett sådant upplägg med badminton för några år sedan. Eleverna hade då också fått reda på att målet med lektionen var att testa på att träna högintensiv träning. Vi hade tränat på badminton i ett antal lektioner och som alla lärare vet så kan det vara en oerhörd spridning på elevers förmåga att utöva diverse racketsporter. Tyvärr så är det nog inte tack vare att de får öva och träna på lektionerna i Idrott och Hälsa som vissa är längre fram i sin utveckling, utan för att de är aktiv på sin fritid i den sporten eller liknande sport.

Därför hade jag i detta fall ett tillägg i deras uppgift. Detta var att om man märkte att vanligt badminton spel inte fick pulsen att nå den nivå som var tänkt så var man tvungen att hitta på egna regler så att man kunde hålla pulsen uppe. I samma klass kan det vara elever som kan spela en jämn badminton match med clear slag, drop, servar och förflyttningar och således nästan ligga på en maxnivå av pulsen i stora delar av en match. Men om tekniken bara räcker till att spela “camping-badminton” kan elever i samma klass ligga i den lågintensiva intervallen. Eleverna som inte nådde de pulsnivåer med vanlig badminton spel lade då till t.ex. att de skulle göra upphopp när bollen var ur spel eller burpees eller springa till bollen osv.

Jag började skriva detta blogginlägg då jag läste en fråga på facebook om varför man ska använda pulsklockor i undervisningen av Idrott och Hälsa. Det är en bra fråga för då tänker man efter varför man gör saker. Jag började grunna och texten ovan är väl ett försök att koppla till kursplan och ämnets syfte. När jag läste syftet så kom jag på ytterliggare en bra sak med pulsklockor och det är att jobba mot sin puls är ett ypperligt sätt individanpassa.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Yoga som en lågintensiv träningsform med inslag av rörlighet, balans och styrka

För några år sedan hade jag turen att få besök av en yoga instruktör som ledde halva klassen i ett pass Yoga. Den andra delen av klassen hade då i uppgift att hitta en liknande träningsform på internet. De skulle vara en lågintensiv träningsform, med tydliga inslag av rörlighet, balans och styrka. Eleverna skulle sedan spela in en instruktionsfilm med tre typiska övningar, samt en beskrivning av träningsformen och beskriva eventuella hälsoeffekter. Sedan bytte grupperna uppgift.

Filmerna lades upp på skolans portal, så att man kunde ta del av varandras övningar. Självklart kunde man som elev välja att bara visa för mig.

Det var ganska nytt för de flesta eleverna och trots att det är ganska statiska och långsamma rörelser var det en utmaning för många elever att utföra dessa övningar med goda rörelsekvaliteter. De fick lektionstid att öva in rörelserna, och det syntes snabbt vilka som hade lagt ner tid på att träna dessa rörelsemönster. Dessutom då det är nytt för de flesta så blir det på jämnare villkor än om man bedömer rörelsekvaliteter i någon typ av idrott eller sport. De flesta elever kan på de lektioner som erbjuds träna så pass mycket att de kan nå det högsta kunskapskravet.

Detta är en av flera uppgifter som jag brukar genomföra i kursen, där eleverna skall öva in rörelser av något slag och som bedöms under kunskapskravet Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. 

Utöver det så kan man även ta med  I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

När man ändå har en sådan uppgift varför inte då även ta detta med i bedömningen Eleven kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet

Delen om eget ansvar dyker upp redan på en E nivå och jag upplever att många elever har väldigt svårt med detta. Upplever att det är  svårare för eleverna att ta eget ansvar än att om de skulle lägga ner tiden på att träna /öva upp en färdighet som skulle räcka till högre kunskapskrav.

En liten fundering jag haft är om detta skulle kunna vara ett bra inslag även i andra ämnen alltså att ta ett eget ansvar. Detta kanske skulle underlätta att fostra elever lite mer i det som sprids i skolans värld just nu som kallas Grit (jävlar anamma). Förenklat handlar det om att vi lär oss i olika takt och de som då det går lite långsammare för behöver träna mer. Detta klarar vissa som trots motgångar lägger ner tiden och är uthålliga medans andra inte gör det. Oftast när man stöter på elever som behöver mer tid känner jag att man blir påverkad av andra att helt enkelt förenkla för eleven istället för att hjälpa eleven.

För att fostra elever till att ta eget ansvar och träna på egen hand har jag minst 3 uppgifter av denna karaktär då de själva ska planera, genomföra och värdera. När jag sedan gör matriser till uppgifterna tycker jag att det finns en poäng att dela upp det sistnämnda stycket i tre delar. En elev kan ju vara bra på att planera sin träning och värdera resultatet, men kanske inte klarar att aktivt ta ansvar för att genomföra sin träning i första uppgiften. Eleven får då veta detta och ges feedback på hur de kan bli bättre tills nästa uppgift. De får ju även reda på att det lyckats med de andra delarna och förhoppningsvis leder det till en inre motivation.

På min nuvarande skola har vi lyxen att ha tillgång till Idrottslyftet, och vi har fått hit en Yoga instruktör. Själv kan jag kanske fylla en 60-minuters lektion med den typen av träning men det kommer inte speciellt naturligt och då kan det vara skönt att få in en annan röst. Dessutom tycker jag att om man ska köra någon träningsform måste man träna på det mer än ett tillfälle.

Jag hittade några tokiga inslag på nätet som alltid när jag ska skriva något på bloggen. Några skolor har tydligen förbjudit Yoga för dess samröre med buddism eller liknande religion. Jag själv har aldrig gjort någon koppling till något sådant, och kommer aldrig göra det. För mig är det en lågintensiv träningsform med inslag av rörlighet, balans och styrka. Träningsformen är väldigt uppskattad av eleverna och mitt tips är (om man inte vill att någon tokstolle skall få det förbjudet) att inte kalla det Yoga utan en lågintensiv träningsform med inslag av styrka och rörlighet.

Här är en artikel Efter föräldrarnas protester – nu förbjuds yoga i skolan om skola som förbjöd Yoga, efter att föräldrar klagat, och det är synd då elever verkligen kan behöva en sådan träningsform. Jag kan tycka att det är tecken på ett svagt ledarskap.

I en annan artikeln Yogaklass fall för Skolinspektionen tas ett liknande fall upp, men där fanns ett mer starkt ledarskap och en tro på lärares profession.

Länkar om Yoga

Samlade på mig lite länkar om Yoga och dess hälsoeffekter. Det är olika litteraturstudier där Yoga visar hälsoeffekter och stressreducering inför prov, men författarna tycker att man behöver mer forskning innan man kan säga något riktigt konkret.

Litteraturstudie 1

Sammanfattningsvis visade resultaten att yoga kan vara effektiv ur ett psykologiskt perspektiv med förbättringar av upplevd stress, utmattning och livskvalitet. Yoga visade sig även ge fysiologiska effekter som sänkt blodtryck, sänkt pulsfrekvens och andningsfrekvens.

Litteraturstudie 2

The results of six experimental evaluations, which are published in journals with peer review show that yoga relieves both psychological and physiological stress in examination situations. This is consistent with previous research, where the effects of yoga in other situations for other types of subjects are studied. The small number of studies and some methodological deficiencies of existing studies justify that further research is carried out before a definite conclusion about the effect of yoga on exam stress can be drawn.

Styrketräning, filmning och ämnet i media

Vad gäller rörelselära vill jag att de ska kunna vilka muskelgrupper som i tränas i huvudsak i olika övningar och hur den muskelgruppen jobbar i olika faser, alltså dynamiskt koncentrisk/excentrisk eller statisk. Detta har jag haft ett prov på i Edpuzzle.

Jag har lett ett antal lektioner i styrka i gymmet och utanför gymmet och såklart genomfört praktisk genomgång av de övningar jag vill att de ska kunna tex knäböj. Efter ett antal lektioner har eleverna fått i uppgift att sätta ihop ett eget träningsschema med personligt syfte där de beskriver varför de valt de övningar de valt. De ska även framgå tydligt i syftet vilken typ av styrkeutveckling dom vill få (maxstyrka/uthållighetsstyrka eller nybörjare grundstyrka. Uppgiften i dess helhet hittar du här

Examinationen på detta moment är dels hur de jobbar på lektionerna med sitt program samt en inlämningsuppgift där de lämnar in en powerpoint eller google presentation som innehåller syfte, träningsschema, samt filmer på teknik i övningar tex benböj före och efter träningsperioden. Inlämningsuppgiften skall avslutas med en reflektion om hur de har gått med träningen allmänt, hur de har utvecklats i sin lyfteknik med koppling till ergonomi samt vilka hälsoeffekter man kan få eller har fått av styrketräning. En mall för hur eleverna ska sammanställa sitt arbete hittar ni här.

Det är när jag skriver  detta inlägg då jag råkar på en debattartikel om filmning på idrotten Att filma min dotter på gympan – vidrigt, som någon delat i en av facebookgrupperna för idrottslärare.

Detta debattinlägg är en av många som man kan läsa i diverse media på nätet och i pappersform som helt saknar någon som helst kunskap om hur skolan fungerar, och som de ansvariga utgivarna måste källgranska innan de släpper igenom. Ett exempel är skribenten skriver att filmerna skall användas för att jämföra olika elever från olika klasser och lärare. Sist jag kollade så avskaffades de relativa betygen i och med 94.

Vad gäller filmning på lektionerna i Idrott och Hälsa har jag sysslat med det sedan 2010 och jag har en gång stött på en förälder som hade samma referenser om objektifiering men den föräldern ville inte säga det rent ut till mig. Men istället för att göra mig lustig över och skälla på detta konstiga synsätt så har jag bestämt mig för att ställa upp lite punkter kring hur man undviker problem med filmning på idrotten.

Låt alltid eleverna filma sig själva på sina telefoner eller med deras dator/platta på så sätt är det eleven själv som kan radera eller ansvara för att ingen annan en sin lärare ser klippet. Jag har på senare tid sagt åt elever att lägga upp klippet på Youtube som olistat. Då kan bara de med den exakta url hitta klippet. Varför jag vill att de ska lägga upp på Youtube är för att det finns en redigerar funktion där och då slipper man krångla med andra program och appar. En annan fördel är att de då kan lämna in via googlepresentation och man slipper stora filer.

Förklara för eleven att de kan visa på lektionstid och att de inte behöver filma men att det blir lättare för dig som lärare att sätta ett rättvist omdöme på en film man kan titta på flera ggr.

Mer råd om filmning i undervisning av Idrott och Hälsa hittar ni i dokumentet nedan som Richard Håkansson har författat

Filmning Idrottsdidaktiker

 

 

 

 

 

Idrott och Hälsa, undervisningskvot och friluftsliv

Jag skrev skrev först det här blogginlägget, men struntade att publicera det för jag tyckte det lät lite gnälligt. Sen läste jag artikeln “Friluftsliv på schemat höjer Pisa-resultaten” någon månad senare, och bestämde mig då för att ändå publicera mitt inlägg.


 

Den senaste tiden har det ställts frågor angående orientering. Tidtagning är det också frågor kring, men där tycker jag man måste tänka om. Det finns ju elever som är väldigt skickliga orienterare men de kan på något sätt vara förhindrad att ta sig snabbt från punkt a till punkt b. Sedan kan ju det rent schematekniskt vara det som styr att elever bara kan vara ute en viss tid. Alltså tycker jag att man bör försöka att undvika att sätta tidsgränser för kunskapskrav.

Det behöver inte vara sporten orientering som används för att nå kunskapskravet: Att orientera i okänd terräng med hjälp av olika hjälpmedel. Men tyvärr så har idrottslärare oftast mer undervisningstimmar än andra ämnen för vi “har ju mindre att förbereda och rätta?” Idrott och hälsa innehåller mycket teoriprov och inlämningar som ska rättas. Lägg till allt material i hallen som ska hållas i ordning och servas, samt friluftsliv som skall genomföras och det kanske flera mil ifrån skolan. Så jag skulle vilja hävda att det är MER förberedelser än i andra ämnen. Det enda ämnet som Idrott och Hälsa skulle kunna jämföras med avseende förberedelser, säkerhetstänk och dylikt är kemi.

Ämnet Idrott och Hälsa har enligt mitt sett att se det ändrats mycket sedan 1980. Denna ändring har, som jag tidigare sagt, 22år på nacken. Tyvärr har vi kvar, eller har till och med ökat, undervisningskvoten från 1980.
Detta leder till löpandeband kontroller av kunskaper för hinna med. Istället för heldagar med planerade rutter, och vandring med samspråk om bästa vägval, till eldstad och tillagning av mat över öppen eld, så blir friluftslivet sönderryckt. Man kör sporten orientering och kanske någon enstaka lektion med triangakök och vindskyddsbyggande. Det finns ingen som har utrymme för att som på tv sitta och grilla korv med två elever och prata skit. Speciellt inte på grundskolan där att “orientera sig”-kravet finns med.

Avslutningsvis vill jag ta upp välja bana problematiken, och det är inget försök att försvara men kanske förklara, och det stavas SÄKERHET. Inte i form av värdeordet som dyker upp ibland i kunskapskrav, utan säkerhet för eleven. Välj bana utefter dina aktuella kunskaper så att vi inte får leta i skogen till kl.19:00, vilket händer ibland.

En annan aspekt är: välj bana utefter dina aktuella kunskaper så det inte blir för svårt och stressigt och helt enkelt inte en njutbar tur i skogen där man fylls med glädje och självförtroende av att man kan navigera efter karta och kompass. Det vi Idrottslärare kanske får ta på oss lite är att eleverna skall ju orientera i okända och kända miljöer med hjälpmedel i 9 år, och eftersom många tycker det är svårt borde vi kanske träna på det mer. Men då krävs många timmars förberedelsetid.

Konditionstal och normer

Hur hög vill jag inte skriva då jag tycker testet är väl hårt. Flextestet fick jag på en cd när jag beställde det och är ett program där man skriver in vikt,ålder och vilken tid man sprang en viss sträcka och då räknar programmet ut ml/kg/min. Den ger även exempel på intervallträning baserat på din nuvarande kondtion. Du får också veta vilken fysisk ålder din kondition motsvarar.

Denna bild redogör för snitt resultatet uppdelat i kön. Hur många m per timme de sprang samt normen för deras ålder. Bilden visar även vilken syreupptagning som deras resultat kan motsvara och vilken syreupptagning som anses vara god för deras ålder.skolj

Tjejerna sprang i snitt 6700m på en timme medans pojkarna sprang 5600m på en timme vilket motsvarar ml/kg/min enligt bilden ovan. Normalt för deras ålder enligt flextestet så skulle pojkarna hunnit 12000m på en timme och tjejerna skulle hinna 9000m. Jag har omvandlat vad de skulle hinna på 12 minuter på denna sida för att få reda på ett cooper test resultat och då fick jag det till att tjejerna skulle hinna ca 1700m på 12 minuter och killarna skulle hinna ca 1400m. Detta värde kan man i sin tur omvandla till ett resultat på denna sida. Jag har använt flextestet men om jag knappar in på denna sida blir det lite bättre värden.

Det finns ett gränsvärde där det sker någonting med risker för diverse folksjukdomar som t.ex. högt blodtryck, detta värde är 30-35 ml/kg/min. Se detta klipp med Beng Saltin 8,25 in i klippet tar han upp detta gränsvärde men se gärna hela klippet. Det är lite torrt men intressant. Han tar bland annat upp hur konditionstalet blivit sämre och sämre bland våra ungdomar.

 

Tabata, Skoljoggen och Digiexam
Jag har hållit i ett Ruffiepass, Tabata pass, Boxercise pass, vi har spelat Ultimate frisbee och Badminton. Vi har sprungit skoljoggen och eleverna har planerat ett pass konditionsträning som de genomfört på lektionstid och sedan skrivit en reflektion om passet. De har även skrivit ett prov på området. Detta gjorde de i digiexam.

Ultimate

När vi spelade Ultimate sade jag åt eleverna att dela in sig med en kompis som på ett ungefär skulle vara lika konditionsstark. När de sedan delat upp sig hamnar de i motståndarlaget och får endast markera eller täcka den kompisen i motståndarlaget. Tycker ultimate fungerar utmärkt i skolan då de flesta börjar från samma nivå samt att det är enkelt att göra den indelningen enligt ovan som leder till att alla får spela utifrån sin egna kapacitet i det här fallet konditionen. Det är ju också så att denna sport spelas på högsta nivå utan domare samt att om man har frisbeen kan ingen komma och slita av mig den dessutom får man inte springa med Frisbeen vilket medför mer passningsspel. Allt detta leder till att spelet funkar bra i skolan

Badminton

När vi kör badminton brukar jag minst köra två lektioner för genomgång av jag och bollen, vi och bollen,drop, clear och lite spel där det går ut på att spela med varandra istället för mot. Går även igenom regler och teknik för serve och så vidare. Andra eller tredje lektionen får de i uppdrag att spela badminton i någon form och att försöka hålla pulsen på en så hög nivå som möjligt. Vissa klarar av spelet badminton så bra så att en vanlig match är det bästa sättet att nå så hög puls som möjligt. För andra måste de lägga till regler som rusher vid missad boll eller upphopp för att säkerställa en hög puls. Varför jag valt Badminton är för att den används ganska mycket som konditionsträning av motionärer.

Ruffie

Ruffie är en kampsports inspirerad fys där man jobbar två och två. Jag har i många år haft en liknande lektion där man två och två kampar samt kör olika par och fys övningar tillsammans. Dessa lektioner har eleverna alltid uppskattat  så när jag såg på Facebook att man som lärare i Idrott och Hälsa fick gå en Ruffie training utbildning gratis så jag anmälde mig snabbt. Man jobbar två och två i olika block och varje block består av först en par övning tex benböj med kompisen i famnen sedan en kamp övning som balance battle(klassiska indianbrottning) där man håller höger hand i höger hand och har höger fot fram. Sedan skall man få sin kompis ur balans genom att dra och trycka. Blocket avslutas med en ren fys övning tex en variant på armhävningar. De olika momenten har olika tidsintervaller och det Ruffie skaparna trycker på själva som deras USP är att man tar ut sig mer då man känner ett ansvar att ge sin partner en bra genomkörare samt att man tar ut sig extra för att man vill ju inte förlora kampen.

Boxercise

Boxercise är en gruppträning som är populär på olika gymkedjor där man är två och två, en har boxhandskar den andre har mitsar sedan kombinerar man olika slagserier med fysövningar. Se nedan för lektions upplägg. Jag brukar lägga upp filmerna så att eleverna kan titta igenom dem innan passet och på så vis vara förbered på de olika teknikerna vilket leder till att de kan köra på och hålla sin puls så nära maxpuls som möjligt sedan har jag ett mer avancerat pass som jag själv leder.

Boxercise

Tabata

Tabata är en högintensiv träningsform som blivit populär då den är snabb och effektiv. I dagens stressiga samhälle finns det inte alltid tid att sticka iväg från jobb eller familj och köra ett 1 1/2 timmes pass utan ibland måste man köra 8-30 minuter stenhårt Tabata pass för att få ut så mycket av liten träningstid som möjligt. Tabata är hårt jobb i 20 sekunder sedan vila i 10 sekunder och en Tabata omgång är 8 sådana intervaller. Typisk Tabata övning är den fruktade Burpeen. När jag har kört denna träningsform på gymnasiet så brukar vi hinna/orka tre till 5 tabatas beroende på gruppen. Jag har turen att jobba på en skola där man köpt in pulsband som gör det möjligt att projicera deltagarnas puls på storbild. Man kan då köra följande upplägg: första tabatan 8 olika övningar som nedan. I andra omgången så väljer du som lärare två övningar som de ska alternera. Tredje omgången ger man eleverna i uppdrag att välja övning/övningar själva som eleven tror ger den högsta pulsen och sedan diskutera utgången av deras val.

Tabata

Pulsmätning/egen lektion

Vi har haft pulsklockor både när vi kört ute som inne och eleverna har fått reflekterat lite över om de nått målet med lektionen oftast anknutet till pulsen. De har även fått planerat en egen träning som de själva har genomfört på lektionstid. De skulle förutom en vanlig planering redogöra för vad de olika momenten skulle ligga i för pulszon och varför. Efter genomfört pass skulle de reflektera över vad som gick bra/dåligt vad som de skulle göra mer/mindre av osv. Detta är träning inför den stora träningsuppgiften som kommer senare i kursen.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet

Skoljoggen

img_2578

Nacka gymnasium har som tradition att springa skoljoggen och så även i år. På en av lektionerna springer då klassen tillsammans en 1km lång slinga och det gäller att springa/gå så många varv tillsammans i klassen på en timme. Själva slingan har ett parti som är ganska kuperat så det är en ganska jobbig slinga. Detta är tänkt som en kul tävling mellan klasserna och jag vet att man på andra skolor även använder det som ett välgörenhetslopp där man får vänner och familj att sponsra med några kronor per sprungit varv. Det som är intressant med skoljoggen och snarlika arrangemang är att än hur tydlig man är angående betyg och bedömning så är det alltid elever och föräldrar som tror att mer varv är lika med högre betyg. Detta har jag skrivit om tidigare men tycker det är så fascinerande att denna syn på ämnet inte helt har försvunnit. Det har trots allt gått 22år. Ett skoljoggen resultat (i detta fall antal m/km/mil sprungit på en timme) är bara intressant i form av kvitto på ett hälso nuläge för eleven att reflektera omkring. Vad har jag för kondition? Bör jag förbättra den? Vad är normen för min ålder? Det finns en massa uträkningar på hemsidor och gamla hederliga cooper snurran som kan omvandla hur långt man sprungit på en viss tid till ett konditionstal. Sedan finns det olika normer för olika åldrar. Cooper Här är en annan sida som man kan räkna ut tiden man skulle få på olika distanser m.m. Löpkalkylator

Digiexam

Eleverna skrev som sagt provet på sina datorer i en applikation som heter Digiexam. Jag har tidigare använt mig av Google formulär vid teoretiska prov då man kan använda videos i frågorna. Det finns även något som heter Edpuzzle och där använder man filmer som finns på nätet (youtube, khaan osv.) Tyvärr kan man inte vad jag vet infoga videos i Digiexam och för mig är det ett stort minus. Däremot kan man använda bilder i sina frågeställningar och man kan även be eleverna rita i sina svar. De största fördelarna enligt mig är att så fort eleven knappar in prov id:et så kan de inte göra något annat med datorn förutom att svara på provfrågorna. Man slipper oroa sig för att eleverna är ute på nätet och fuskar. En annan fördel är att för många elever är det till stor hjälp att de kan svara på frågorna via tangentbordet och kanske kan man i vissa ämnen tillåta att de får hjälp med stavningskontroll. För de allra flesta lärare så är det ovan nämnda de största vinningarna med Digiexam men för mig är det även organisationen och förvaringen av proven alltså det rent administrativa.

QR Orientering, Turf, konditionsbingo, Pokèmon go

I slutet på perioden kommer eleverna få skriva ett prov på konditionsdelen.

Kontrollerna har frågor om orientering i diagnostiskt syfte, och de kommer att få turfa och även åka bort och testa på “riktig” orientering. Själva provet kommer jag att för första gången försöka genomföra digitalt, med hjälp av Digiexam. Mer om detta när jag genomfört provet)

I konditionsdelen kommer vi även närma oss detta med att bedöma sina utvecklingsbehov, planera, aktivt genomföra och ta ansvar för sin hälsa i form av ett träningspass som de planerar själva samt reflekterar omkring resultatet. Eftersom det bara handlar om ett pass så blir det en uppgift av E karaktär. Liknande upplägg kommer att göras inom styrketräning för att i slutet av kursen kommer en större sådan uppgift med flera veckors träning.

I övrigt på konditionsdelen har de fått testa olika metoder som tabata, löpning i olika pulsintervaller, ruffie, box och badminton. Jag har även tagit ett koncept de kört här på Nacka Gymnasium som heter konditionsbingo och lagt till mina kära qr koder. Mer om det nedan

Konditions bingo länk 

Klicka ovan för att komma till formuläret eller scanna qr koden nedan. Detta gör eleven i början lektionen och sedan skall de bocka av alla eller så många som möjligt. När de gör det samlas det i ett dokument i Google driven hos den som äger formuläret (läraren)

bingo-kod

Skärmbild från konditions bingo

kbingo

I sista uppdraget har jag bett eleverna att fånga en pokémon och det kräver ju att de har appen nedladdad. Detta har ju inte alla och då kan man be dem att öka på stegen i appen hälsa som alla som har iPhone eller så har man vanliga hederliga stegräknare.

Hälsa app

halsa-app

Pokémon go

Hur man kan använda pokémon go i undervisningen av Idrott och Hälsa tänkte jag nu ge lite tips.

Det första tipset är väl det som krävs mest och kan säkert användas till en hel lektion. De kräver att skolan ligger på en plats där det finns många pokèstops. Det man sedan gör är att man sätter ut frågor om till exempel orientering vid dessa pokèstops som oftast sitter på en staty eller dylikt som är utmärkande. Man skriver ut eller delar ett dokument med alla statyer /platser som man hängt ut frågor på och sedan får de orientera sig dit i appen och svara på frågorna.

De andra tipset är att i och med uppdateringen som gjorts på spelet kan man koppla sin favorit pokémon som sin kompis. Detta medför att pokèmonen går tillsammans med dig och samlar på sig steg och precis som man kläcker ägg får den om man går men i detta fall är 1,3 eller 5km.

poke-kompis

Därför kan man be eleven som kanske inte kan delta på dagens lektion att byta kompis så att den pokémon kompisen börjar från 0 km och sedan ber eleven gå 1,3 eller 5 km.

Det som är bra med spelet är att man inte kan fuska med km i form av att åka moppe eller cykla då den känner av om det går för fort.

Ett litet sidospår är att många som spelar frågar vilken level är du på? Tycker det är mer imponerande när man får reda på hur långt man gått eller sprungit totalt.

total-stracka

 

Qr orienterings länk 

Vid Qr orienteringen har eleverna fått en karta på närområdet med ganska lätt orientering. Men qr koderna är inte så stora kanske 5*5 cm så eleven måste vara helt säker att de orienterat rätt och söka av området de skall sitta på. När eleverna scannar dessa kommer en fråga som den ovan i länken. Testa gärna eller så scannar ni qr koden nedan.

qr-or-blogg

Det som händer hos den som skapat denna fråga i Google drive via Google formulär är att svaret registreras på en samlingssida. Men man kan även ladda ner till Excel eller Google kalkylark. I Excel kan man sedan snabbrätta genom villkorsstyrd formatering av cellerna. Tex om cellen innehåller bokstaven c skall det bli grönt i rutan. Man kan också ta hela ord. Då rättas alla svar samtidigt och lyser grönt

rattning-i-excel