Mot något bättre?

Hur kan man få den individuella lönesättningen att fungera bättre för lärare? Hur kan man skapa ett system där det finns belöningar och incitament som uppfattas som legitima?

Mitt förra blogginlägg lästes av 3600 personer och gav upphov till omfattande diskussioner på både Facebook och Twitter. Uppenbarligen tycker och känner många som jag och även de som gillar individuell lönesättning var mycket nyanserade i sina inlägg. Visst, jag tillskrevs ”han vill ha tarifflöner” på några ställen, vilket jag varken vill eller skriver, och några var oroade för att de unga lärarna skulle förlora på ett tariffsystem (vilket jag alltså fortfarande inte förespråkar men om jag gjorde det, skulle jag svarat ”ungdom är ett tillstånd som går över”). Diskussionerna handlade till stor del om vad man kan göra åt problemet, vilket jag tycker är betydligt mer relevant än att gräva ner sig i hur bra tariffsystemet var (eller inte var). Allt detta var jättebra och ger mig nästan tron åter vad gäller sociala mediers funktion i samhällsdiskussionen. Bra jobbat, alla!

För att snabbt rekapitulera – de två främsta strukturella problemen enligt mig:

1. Ingen som jobbar i skolan verkar vara överens om vad en ”bra” lärare är, utom på något flummigt, övergripande plan som vi ändå inte kan använda oss av för att bedöma en arbetsprestation. Hur många kilo bra är jag?

2. Skolledarna fattar sina beslut om lönesättning baserat på bristfällig information, mycket beroende på tidsbrist.

Ett individuellt lönesystem ska möjliggöra styrning av de anställdas arbetssätt och skapa incitament för förbättrade prestationer men gör bara det om systemet uppfattas som legitimt och i någon mån rättvist av de anställda och så är oftast inte fallet när det gäller lönesättning av lärare.

Så hur skulle systemet då kunna förbättras? Några förslag framkom under diskussionerna på Facebook och Twitter och några exempel har jag själv sett:

1. Om rektor själv undervisar, åtminstone någon lektion i veckan, tycks lärarna uppfatta lönesättningen som mer legitim.

2. Man kan först langa ut ett generellt påslag och först därefter belöna somliga med lite extra. Man använder sig sedan av andra belöningar än pengar.

3. Kanske använda ett system med löneboxar, där antal års erfarenhet placerar dig i en viss box, som motsvarar ett visst lönespann, och därefter bedöms du av rektor? Detta blir en slags hybrid mellan tariffer och individuella löner. Eftersom tjänsteår går att mäta objektivt, kan ett sådant system, teoretiskt, åtminstone, leda till en ökad känsla av ”rättvisa”.

4. Lönekriterier kopplade till arbetsuppgifter kan skapa tydlighet i snömoset. Till exempel kan man tänka sig en modell med ”alla får samma utom Karin, eftersom hon är ämnesföreståndare/handleder studenter/undervisar i skolans jävligaste klass och därför får 500 spänn mer”. Någon som är avundsjuk på Karin för hennes löneökning? Gör då hennes jobb!

5. Lönekriterier som fokuserar på i hur hög grad läraren har jobbat med sig själv, t ex tagit initiativ till och fullföljt fortbildning av olika slag, skulle vara intressant att se. Fokus hamnar då på rörelsen (som går att mäta för skolledningen) istället för tillståndet (som de omöjligen kan bilda sig en fulständig uppfattning om).

Bara några idéer. Det finns alldeles säkert många fler men vi kommer aldrig att komma på något bättre än det vi har om vi inte först vågar prata om att ja, kejsaren är naken!

En svår, personlig bekännelse

Det finns något som tyngt mig en längre tid nu, något som givit mig vissa problem med min självbild och som jag skulle vilja dela med mig av. Jag vet inte riktigt var jag ska börja men det är väl bara att lägga fram det på bordet:

Hej, jag heter Fredrik och jag tror inte längre på systemet med individuell lönesättning för lärare.

Men vänta nu… Jag är ju ingen lastgammal och bitter gammal vänsterröding? Inte hasar jag omkring i korridorerna klädd i en 25 år gammal collegetröja, muttrande om hur bra det vore om resten av världen var som Nordkorea? Inte heller kan jag beskrivas som en av förlorarna i det individuella lönesystemet, som vi väl föreställer oss att de flesta kritiker måste vara?

Nej, jag har inga ideologiska eller filosofiska problem med att folk tjänar olika mycket, tvärtom tror jag på systemet med att somliga får mer och andra mindre, baserat på skickligheten i yrkesutövningen eller graden av ansvarstagande eller kanske erfarenheten, utbildningen och en del annat. Jag tror på det men – och här kommer mitt problem – jag ser att det inte fungerar. Kan jag fortsätta tro på något som inte fungerar i verkligheten? Det har blivit allt svårare de senaste tre åren eller så och nu känner jag att jag måste yttra mig högt.

Vad är då problemet, som orsakat denna själsliga kris hos mig?

Problemet är att jag ser duktiga lärare förlora på systemet, samtidigt som jag ser ”inte bättre än någon annan”-lärare vinna på det. Jag ser ett system ingen tror på utom de allra mest naiva cheferna. Jag ser ett system där äldre lärare förlorar genom att de betalar löneökningarna för de yngre och vet ni vad som är det värsta av allt?

Jag kan inte, med uppbådande av allt jag kan, allt jag vet och all min energi och kreativitet, få det att fungera som det är tänkt. Jag är frustrerad eftersom jag tycker att jag verkligen försökt med allt jag har och så har även alla ombud jag känner till gjort.

Jag skulle kunna sammanfatta problemet så här:

1 Ingen är överens om vad som är en ”skicklig” lärare eller en ”kass” lärare. Det går då inte heller att sätta löner individuellt med något som uppfattas som rättvisa och därmed fungerar inte lönesättningen varken som belöning eller som bestraffning (och vad är då poängen med att den är individuell?).

2 Den lönesättande chefen saknar information om sina anställda för att fatta ett korrekt beslut gällande lönesättning. Den allra mest välinformerade rektorn i hela Sverige – vi snackar Superrektorn –  har förmodligen 5% av den totala bilden av en anställd lärares förmåga. Övriga 95% fylls i genom att generalisera de 5% eller genom att hitta på information. Till exempel kan ett enda lektionsbesök eller ett enda föräldrasamtal färga en skolledares bild av en lärare i flera år. Jodå – jag har sett det hända många, många, många gånger.

Min normalt sett problemlösande natur har genom åren blivit uppgiven över möjligheten att lösa just dessa båda problem. Problem 1 kan teoretiskt sett lösas men jag skulle inte sätta pengar på det. Möjligen om det subjektiva ”skicklig lärare”-kriteriet och liknande skulle ersättas med rent objektiva kriterier som utbildning, tjänsteår eller liknande men det finns ingenting som tyder på att varken SKL, huvudmännen eller rektorerna är redo för ett sådant systemskifte någon gång de närmaste 100 åren.

Problem 2 går bara att lösa om problem 1 löses på det sätt jag angav ovan. Annars går det aldrig att lösa och det är heller inte rimligt att lägga på rektorerna att de ska lösa det. I en värld där varje rektor har 5 anställda, visst, men i vår verkliga värld…. nej.

Jag tänker inte ge upp om att försöka löneförhandla fram rättvisare lönesättning åt medlemmarna men jag kan heller inte fortsätta låtsas som att jag tror på fungerande individuell lönesättning.

Phu – känns lite bättre nu. Tack för att du lyssnade…

 

Replik från Mögaröd

Eftersom jag får en del kritik för mina åsikter om den svenska kommunala skolan, har jag den här gången valt att släppa fram en annan skribent här på min blogg för att ge replik. Nedanstående text har skickats till mig från Sven-Jonnie Jönsson, ordförande i Barn-, Lärande- och Äventyrsbadsnämnden i Mögaröd.

Mitt namn är Sven-Jonnie Jönsson, engagerad skolpolitiker i Mögaröd i Skåne, och jag håller inte med om Fredrik Anderssons negativa bild av den kommunala skolan i Sverige. Jag tycker han är orättvis och drar alla över samma harv och jag tycker mig med stolthet kunna visa upp några exempel på god skolpolitik från min egen lilla kommun.

mögarödTill exempel har vi i Mögaröd varit i ständig framkant inom det digitala, ända sedan kommunaliseringen. När det gäller digitaliseringen av skolan var vi med på tåget redan innan det hette ”IKT”, utan bara ”IT”. Redan 2010 införde vi laptops till alla elever och för att underlätta utvecklingen av lärarna, lät vi rektorerna kasta ut alla läromedel ur förråden under sommarlovet. När Andersson skriver ner den kommunala skolan bör han ta i beaktande att djärva beslut av just det här slaget för skolan framåt!

För att skapa en helhetsbild av ungas lärande slog vi samma dagisnämnden, skolnämnden och badförvaltningen och skapade den nya nämden för Barn- Lärande och Äventyrsbad, BLÄ. Andersson är låst i sina gammaldags föreställningar om ”kunskap” och ”utbildning”. Vi i BLÄ, däremot, har ett modernt synsätt på hela individen. Jag har även någonstans läst Fredrik Andersson raljera om den stora byråkrati en kommunal skola innebär. I Mögaröd har vi jobbat hårt för att få bort onödig byråkrati och har faktiskt bara kvar fyra förvaltningschefer: förskolelärandedirektören, skollärandedirektören, äventyrsbadschefen samt samordningsöverdirektören.

Dessutom:

Vi har effektiviserat lärarnas undervisning genom att göra klasserna större, vilket ger lärarna tid över för att delta i de nya arbetsgrupperna kring formativ simning, vilket har omfattande vetenskapligt stöd, har jag hört.

Vi har på ett medvetet sätt arbetat med lärarnas hälsa och sjuktal, dels genom att döpa om ”sjuktal” till ”friskbortfall”, dels genom att börja varje termin med en rejäl föreläsning om positivt tänkande.

Mögaröd är ju så mycket mer än återvinningsstationen och Skånes största semincentral – vi är också en skolkommun!

 

Den yrkesetiska knivseggen

Individ eller kollektiv – vem ska gå före? Detta dilemma brottas skolledare och lärare med mer eller mindre dagligen, ibland inom sig själva och ibland med varandra. Varför är det så komplicerat?

I samband med den föreläsning jag refererade till i ett tidigare blogginlägg uppstod en hel del intressanta diskussioner i lärarkollegiet på min skola. Om vi skalar bort det arga och lundensiskt ironiska (”vänta nu – är jag en bil eller en skiftnyckel och vem är i så fall muttern?”), kom det mycket att handla om omtanken om individen kontra omtanken om kollektivet. Föredragshållaren hade ju enbart ett omhändertagande individperspektiv, medan en lärares vardag handlar om att försöka få lektionen och kursen att fungera för alla elever, inte bara den som inte klarar av att uppföra sig (vilket inte alltid beror på en diagnos). Utomstående ”förståsigpåare” kan ofta inte sätta sig in i detta dilemma, eftersom de aldrig befunnit sig i något liknande, och hamnar därför i något som liknar grova förenklingar av lärarvardagen.

Vi kan väl börja med att konstatera att skolans författningar egentligen är solklara. De ger lärare och rektorer befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummet respektive på skolan (t ex Skollagen Kap 5 § 6), samtidigt som de ger varje elev med ett konstaterat behov av anpassningar eller stöd rätt till anpassningar och stöd (Kap 3 § 5-7) och även fastslår att alla elever har rätt till studiero (Kap 5 § 3). Problemet uppstår när regelverk möter verklighet.

Å ena sidan bryr sig läraren och andra som jobbar på skolan om Lille Pelle, som stör på grund av sin ADHD och sin svåra hemsituation, å andra sidan ser läraren tydligt vilken negativ inverkan hans beteende har på de andra elevernas möjligheter att lära sig under lektionerna. Var ska jag som lärare dra gränsen och slänga ut Lille Pelle från mina lektioner? Var ska rektor och elevhälsa dra gränsen och förflytta Lille Pelle till särskild undervisningsgrupp eller punktmarkera med elevassistent?

Det finns ju inget rakt svar på dessa frågor. Det bästa svar man kan tänka sig blir ”det beror på”. Lägg till detta att beslutet i lärarens fall måste fattas på tre röda, mitt i en kaotisk klassrumssituation, och att rektor måste brottas med tveksamt stöd uppifrån och befinner sig i en situation med fritt skolval och ”hålla budget”-kultur, så blir det än värre.

Det är oerhört lätt för utomstående att sätta sig till doms över de avvägningar av det här slaget som vi som jobbar i skolan måste göra. Psykologer, socialtjänsten eller den där vem-som-helst som uppträtt under en studiedag har aldrig upplevt något motsvarande denna balansgång.

Jag har inga svar på hur vi gör detta lättare men vi behöver jobba med detta, uppifrån och ner i vårt skolsystem. En sak vet jag dock: vi lyckas aldrig genom att förenkla problemet!

En gammal man betraktar dåtiden (?)

Ett känslosamt och välskrivet blogginlägg väckte gamla minnen till liv – minnen från tiden vid lärarutbildningen i Malmö när jag var ung, vild och vacker (nu är jag bara ”och”).

Bloggaren ”Onlyisabel” skrev ett känslosamt och en smula uppgivet blogginlägg om lärarutbildningen (länk) och hennes uppgivna frustration spred sig snabbt genom det digitala molnet. Texten fick mig att minnas min egen upplevelse av Lärarhögskolan i Malmö, 1995-99, som tyvärr inte verkar vara så annorlunda.

När jag påbörjade gymnasielärarprogrammet med ingång Samhällskunskap såg utbildningen i Malmö väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Efter två veckor på lärarhögskolan, då jag inte precis minns vad vi gjorde, åkte vi alla till Lund för tre terminers ämnesstudier. Vi läste då de reguljära universitetskurserna i statsvetenskap (1 termin), nationalekonomi (1 termin) och sociologi (halv termin) samt en specialare i geografi vid geografiska institutionen. Efter terminen med nationalekonomi, då vi läste tillsammans med blivande civilekonomer och uthärdade två gigantiska 12-poängstentor och en 6-poängare, var det så dags att återvända till Malmö för en termin av pedagogiska studier och 8 veckors praktik.

Jag minns fortfarande känslan – känslan av att köra i hundratio längs den akademiska motorvägen i Lund, rakt ner i en pöl med segt snor. Under tiden på Lärarhögskolan fanns inga tentor, ytterst små krav, knappt något att läsa och VÄLDIGT lite av det vi egentligen efterfrågade. Jag minns hur irriterade vi var – en irritation som bara växte av de kvalitativt högstående åtta veckornas praktik. Jag kan aldrig tacka mina fantastiska handledare under praktikperioderna nog, eller förlåta lektorerna vid lärarutbildningen för de sammanlagt 18 veckor av mitt liv som kastades bort där (jag har dragit bort 6 veckor för mitt examensarbete som var kul och givande men ju skrevs av mig själv, så…). Vi gick alltså från stenhårda ämnesstudier till en utbildning vars innehåll kändes smått onödigt och dessutom alltid skulle redovisas i gruppdiskussioner eller liknande mysig samvaro.

Åherregud vad arga vi var! Minns ni, om någon av er ”gamlingar” läser detta, sista lektionen med samhällslektorerna? Jag minns i alla fall hur en av er skrek, slängde utvärderingen och stormade ut.

Men från utbildningen fick jag 16 veckors riktigt bra praktik och gedigna ämneskunskaper, levererade av Lunds universitet genom de reguljära universitetskurserna.

Jag hoppas verkligen att min upplevelser av lärarutbildningen inte är typisk för de som läser till lärare nu (och jag vet ju att lärarutbildningarna ser väldigt olika ut vid olika lärosäten) men jag har träffat många lärarstuderande genom åren som säger exakt det Onlyisabel skriver om lärarutbildningen i Malmö:

”Jag oroar mig inför den dagen då jag faktiskt står där och ska ha en egen klass. Hur går man tillväga? Hur ska man kunna vara en engagerad lärare och uppmärksamma alla elever, samtidigt som man ska lära sig allt från grunden eftersom man inte gjorde det på utbildningen? Vi gör mycket saker i skolan, men väldigt lite som man faktiskt kan använda i praktiken. Frågan HUR ekar i mitt huvud. Hur ska jag klara det? Hur ska jag göra? Hur gör andra för att hinna med allt?”

Svaret på den sista frågan är ”det gör inte alla”. De två första åren var slitiga även för mig och det är inte alla som orkar med. Jag önskar jag kunde försäkra alla blivande lärare om att allt ordnar sig men om sanningen ska fram….

För den som däremot härdar ut, som ser till att skaffa sig gedigna ämneskunskaper och verkligen maxar nyttan av praktikperioderna, väntar ett yrke som är utmanande, omväxlande och oftast meningsfullt  och som jag varmt kan rekommendera.

…och till dig som är orolig – vi tar hand om er när ni kommer ut, vi gamlingar, så välkommen till gänget!

 

En mer korrekt bilverkstad

Måndagen efter sommarlovet samlades all personal på min skola för att lyssna på en föreläsning som till en början var bra, i mitten lite oroande och i slutet djupt obehaglig. Jag ställde mig frågan: är detta verkligen värderingar som är så självklara att vi inte ens ska diskutera dem?

Föreläsningen gavs av Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog med inriktning på problemskapande beteenden. Den började inte alls illa, utan var fram till halvtid väldigt bra. Underhållande, upplysande, klargörande, tydlig – långt ifrån alla storföreläsningar har hållit sådan klass!

Sedan blev det lite otäckt, när han började tala om att det alltid var lärarens fel om en elev uttalade hotelser eller störde lektioner (”Jag har aldrig förstått varför man ska polisanmäla elever som hotat lärare? Det är ju lärarens fel att eleven hotat”). Mot slutet blev det djupt obehagligt. Hejlskov använde då en metafor om en bilverkstad för att betona att allting är lärarens ansvar och hur löjligt det är när lärare försöker dra sig undan allt ansvar för eleven (och ibland understår sig att försöka skjuta över ansvar på föräldrarna).

Hans metafor lät såhär:

När en bilägare (förälder) lämnar in sin bil (elev) till verkstaden (skolan), kan inte bilreparatören (läraren) vägra laga bilen. Tänk så lustigt det vore om reparatören sagt ”jag lagade inte bilen för att det var för jobbigt”, ”jag kunde inte laga bilen eftersom jag saknade rätt sorts verktyg” eller ”jag tänker inte laga bilen eftersom du inte varit tillräckligt försiktig med den”.

Alla dessa lustigheter berättades skickligt och lockade fram en del fniss, medan de flesta av oss blev mer och mer förbannade och kränkta. Eftersom det inte togs frågor och inte inbjöds till diskussion, ej heller kommer föreläsningen att utvärderas av oss lärare, kommer därför här min mer korrekta bilverkstadsmetafor:

I bilverkstaden (skolan/klassen) står 30 bilar (elever) inlämnade och varje bil har 2 ägare (föräldrar), vilka befinner sig i lokalen under reparationen. Alla bilägare vill att just deras bil ska lagas först, få de bästa reservdelarna och stå parkerad på det allra bästa stället i verkstaden. Alla bilar och bilägare hör allt reparatören (läraren) säger och gör. Ibland stör bilägarna reparatören när denna håller på och skruvar på någon annans bil. Ibland tutar andra bilar medan reparatören försöker lyssna på motorljudet från en av dem. Verkstadens ägare sitter på sitt kontor och svarar på mail. När reparatören behöver ett visst verktyg måste denna gå till verkstadens ägare och be om att få ett sådant verktyg. Om reparatören inte får ett sådant verktyg, eftersom det är för dyrt, måste reparatören ta emot skäll från de ägare vars bil kommer att få gå lite knackigt även i fortsättningen.

Och så vidare och så vidare…. Jag skulle behöva göra den här metaforen betydligt mer komplicerad för att den skulle beskriva verkligheten för läraren och eleven och orsaken till att jag skulle behöva göra det, är att den inte håller. Den är en förolämpande och nedvärderande metafor, riktad mot en hårt pressad yrkesgrupp som drivs av en stark vilja att hitta vägar framåt för alla sina elever.

Efter föreläsningen kände jag mig obehagligt till mods. Många kollegor på min skola och på den andra gymnasieskola i Lund som bjudit in Hejlskov att föreläsa var väldigt förbannade, andra bara uppgivna.

Jag för min del kände mig rädd.

Jag är rädd för att min skolledning nu anser sig ha fått frikort från att någonsin behöva stötta lärare som hotats av sina elever. Jag är också rädd för att de ska anse sig slippa sätta in extraresurser till elever som är utåtagerande på ett sätt som stör undervisningen för alla andra.

Dessutom,  stilla undran – anses lärarförakt så normalt nu för tiden att det inte ens behöver diskuteras?

 

Sommardumt #2

Den andra saken som hände i sommar, som NÄSTAN fick mig att blogga, var debatten om utbildning på entreprenad som ägde rum i Expressen 22-23 juni.

Det började med att Bo Jansson skrev en utmärkt debattartikel i Expressen (länk) som kommentar till den aktuella statliga utredningen om utbildning på entreprenad. Han förespråkade där ett totalstopp för utbildning på entreprenad inom SFI och vuxenutbildning.

Han fick svar på tal dagen därpå av Li Jansson, branschansvarig för Utbildningsföretagen och Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund. Rubriken på deras debattartikel var ”Lärarnas Riksförbund saknar elevperspektiv” (länk). I sitt debattsvar framhåller de ett (1) gott exempel på SFI-utbildning på entreprenad där det blev billigare och genomströmningen ökade och hänvisar lite svävande till att vi ”vet” att utbildning i privat regi medför positiva effekter.

Bosse följde upp detta med en artig, värdig men bestämd replik.

Jag har erfarenhet av ett antal MBL § 38-förhandlingar och från vuxenutbildning genom att jag tidigare själv jobbat på KomVux. MBL § 38 innebär förhandling när något ska läggas ut på entreprenad, i mitt fall vuxenutbildning och SFI.

Istället för att lägga ut texten om den minimala insynen i verksamheten, de lågt ställda kraven på utförarna, problemet med att ”billigast vinner”-principen gäller, de undermåliga kontrollerna av verksamheterna, lärarnas icke-existerande arbetsrum, de mögliga byggnaderna eller elevernas högst tveksamma kunskaper (”genomströmning” betyder ju att eleven blivit godkänd, inte att eleven lärt sig något. Får man betalt per godkänd elev, ja då är det kanske inte så konstigt att fler elever blir godkända i privat regi jämfört med KomVux), tänkte jag sammanfatta mina erfarenheter såhär:

Fy fan!

Jag har inget ideologiskt emot privata alternativ men att kommuner lägger ut utbildning av socialt utsatta människor på entreprenad, det är ingenting annat än att slänga både elever och lärare till vargarna.

Det är naturligtvis inte helt omöjligt att det finns väldigt bra privata alternativ som höjer såväl produktivitet som effektivitet inom vuxenutbildningen men jag har inte själv sett något sådant exempel vinna någon upphandling. För det är problemet – hur vinner kvalitativa alternativ upphandlingar där kostnaden är det viktigaste? Jag tyckte det var intressant att förbundets ställningstagande så tydligt stämmer överens med mina egna erfarenheter från kommunal nivå. Det borde innebära att jag inte är det enda fackliga ombud som sett samma sak.

Så till det som är ”dumt” i sammanhanget….

Lärarnas Riksförbund har inga andra intressen i detta än att vårt utbildningssystem ska fungera bättre, vilket gör att vårt samhälle fungerar bättre. Jag som skriver detta har inga andra intressen än att anställda och elever ska behandlas rätt och verksamheten vara kvalitativ. De som argumenterar för att släppa på regelverket, däremot, har ekonomiska intressen i detta och det blir då en smula… ja, dumt, får man väl säga… när de låtsas ha samhällsförbättring och elevperspektiv som främsta intressen.

 

 

Sommardumt #1

Under sommarlovet kommer jag aldrig upp i de aggressionsnivåer som behövs för att blogga men några gånger den här sommaren har det varit VÄLDIGT nära…

Trots att en kollega meddelade mig att hon tänkte blocka alla kollegor på Facebook utom mig för att inte missa eventuella blogginlägg under sommaren, har jag hållit mig borta från tangentbordet under lovet. Det kan ju vara en god idé att fokusera på andra saker när man är ledig, som till exempel stranden, trädgården, dottern, hustrun osv.

En av de saker som NÄSTAN fick mig att blogga, var Ingemar Fredrikssons debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Tänk om skolan är tråkig – på riktigt?”. Artikelförfattaren är ”förälder och entreprenör”, vilket går att översätta till ”fullständigt okunnig om undervisning i grund- och gymnasieskola”. Idéerna som framförs under den provocerande rubriken är dock intressanta ur visst perspektiv och jag ska därför avhålla mig från att förlöjliga debattartikeln alltför mycket.

Fredriksson anser att skolan måste spelifiera sin undervisning eller på andra sätt bli mer underhållande, eftersom världen utanför skolan blivit så mycket mer underhållande att skolan numer uppfattas som riktigt, riktigt trist.

Att göra undervisningen intressant och skolan som plats trivsam och lockande för eleverna (och helst även lärarna), är ju en ständigt pågående diskussion inom lärarprofessionen. En av mina favoritbloggare, Helena von Schantz, har till exempel skrivit en del om saken.

Jag skulle vilja problematisera Fredrikssons debattartikel med tre punkter:

1. Vad är ”tråkighet”?
Om vi inte först är överens om en definition av ”tristess”, hur kan vi då peka ut någonting som ”tråkigt”? Om vi till exempel skulle enas om att någonting är tråkigt när det inte händer någonting alls, när det som händer är likadant hela tiden eller när det saknas utmaningar, anser nog inte de flesta att den beskrivningen stämmer in på den svenska skolan, vare sig nu eller någonsin.
Vad betyder det när en elev säger ”det här är SÅÅÅÅ tråkigt!”? I min erfarenhet kan det finnas flera olika betydelser av ett sådant uttalande:
”Det här arbetsmomentet kräver en ansträngning av mig”
”Jag tror inte jag kommer att klara detta”
”Jag har inte förberett mig och måste snabbt komma på en förklaring till varför jag latat mig”
”Jag saknar blodsocker i kroppen eftersom det serverades något näringsfattigt blask i skolmatsalen idag och nu är klockan 15.30”
”Jag är tonåring”

2. Skolan finns till för att träna upp sådant eleverna inte kan men som behöver läras.
Om eleverna på sin fritid vänjer sig vid att utmaningar ska vara snabba, precis lagom svåra och att ansträngningar ska belönas snabbt och med både ljus och ljud – varför ska då skolan göra samma sak? Är det inte bättre om skolan tränar eleverna i att arbeta långsiktigt för att nå immateriella belöningar? Är inte skolans uppgift – nu och alltid – att utmana eleverna till att vidga sina vyer och att följa intellektuella stigar de annars aldrig skulle utforskat? Annars kan vi ju lägga ner skolsystemet och istället låta eleverna logga in på www.rousseau.se och fritt lufsa runt i en digital urskog.

3. Gör det inte ont, gör det ingen nytta.
Citat från min gamle volleybolltränare… Kanske att ta i lite men är det inte genom motgångar, utmaningar och uppförsbackar vi utvecklas? Jag tror inte Ingemar Fredriksson varit vare sig ”förälder” eller ”entreprenör” om hans liv fram till nu enbart varit lustfyllt och icke-tråkigt. Han borde därför hylla skolan som utsätter hans avkomma för utmaningar, misslyckanden och allehanda jobbiga saker – under kontrollerade och säkra förhållanden.

Jag skulle sedan kunna lägga till en punkt 4, som kanske är lite väl uppenbar – att lära sig saker är roligt!

Om det svenska skolsystemet vore som en….

Vilken sorts grill skulle du likna det svenska skolsystemet vid? Vilken sorts hammock liknar mest Sveriges regering och om betygsättning vore ett rosévin – vilket skulle det i så fall vara? Nu blir det tramsigt…

Jag skulle vilja likna det svenska skolsystemet vid den grill vi fick ta över efter min svärfar. Den är rostig, står ojämnt, är genom åren lagad med diverse hopplockade delar och ser rätt ofräsch ut. Vilken dag som helst, så fort jag får tid, ska den till tippen för återvinning. Ändå bara måste jag älska den. Vi delar så många goda minnen, den och jag, minnen av tändvätskedoftande karréer och kall öl, av perfekt tillagade marshmallows och rökskadade T-shirts. Nu ser jag dock fram emot att använda min nya, snyggare och bättre fungerande grill, och jag har ju inte plats till båda så då får den rostiga åka till den kommunala tippen.

Om Sveriges regering vore en hammock, vilken skulle vi då kunna tänka oss?
Jag tänker mig en sådan där hammock som ser väldigt bekväm och inbjudande ut, som Sirénliknande kallar på oss med ett ”kom å slå dig ner, vettja! Lägg upp fötterna och låt dig gungas till sömns! Det finns inga problem”. När man väl sjunker ner i den visar den sig dock inte så mycket gunga avslappnande, som oförutsägbart svänga hit och dit under utstötande av diverse gnisslande oljud. Dessutom uppvisar den en bekymmersam oflexibel hållning gentemot rump-regionen, vilket gör hela upplevelsen till minst lika obekväm och åbäkig som den förra hammocken, bara något blommigare i klädseln.

Om en personalkonferens skulle liknas vid en sommarlovsdag, vilken dag skulle den i så fall vara?
Den skulle i så fall vara den där soliga lovdagen då du är tvungen att åka och hälsa på din gamla sura arvtant någonstans ute i skogsbygden. Du känner att du måste ställa upp men medan du sitter där och lyssnar på samma gamla ointressanta historier hon alltid berättar och dricker det dåligt filtrerade kokkaffet, kommer du ändå att ifrågasätta vad du egentligen håller på med.

Om betygsättningen var ett rosévin, vilket skulle det då vara?
Enkelt – betygsättningen är exakt det rosévin du ska njuta av när du är klar med betygen, när stressen börja svettas ut genom porerna, när du sätter dig till rätta i solskenet och….

Aaaahhh……

Njut av sommaren, allihop – det har ni förtjänat!

lovbild

Legitimationsperspektiv

Det är mycket gnäll om lärarlegitimationen just nu. Många i skolans värld, inklusive lärare, tycks ägna mer tid åt att legitimationen inte kommer att fixa ALLA problem DIREKT och att den därför är ett jätteproblem, än åt att fundera på de problem den KAN fixa.

Under hela läsåret, och i synnerhet de senaste två månaderna, har problemen med lärarlegitimationen diskuterats i massmedia, i lärarrum och runt köksbord. Fokus har hamnat på tre saker:

1. Lärarbristen som på vissa ställen blir akut efter sommaren, eftersom det helt enkelt inte finns några legitimerade lärare i vissa ämnen.

2. Kryphålen som finns i skollagen och legitimationsförordningen, vilka gör att okunniga även i fortsättningen kommer att kunna undervisa våra barn och knappt kunniga kommer att kunna fortsätta sätta betyg. Med visst besvär, visserligen, men så är det.

3. Exotiska, situationer.Jamen tänk om...”, har jag hört till leda det senaste året rörande legitimationen. Jamen tänk om vi skulle skapa ett skolsystem där okunniga människor får undervisa och sätta betyg? Men vänta…det gjorde vi ju!

Det är sant att lärarlegitimationen inte kommer att rensa bort alla obehöriga från våra klassrum eller döda allt kvackande nu till hösten. Ej heller kommer den omedelbart att innebära löneförhöjningar för lärarna, höjda elevresultat, fler och starkare sökande till lärarutbildningen eller många andra saker. Att så många människor med djup insikt i det svenska skolsystemet tycks ha förväntat sig detta, beror sannolikt på att många har en desperat längtan efter att dessa akuta problem ska fixas.

Upprördheten och lösningarna varierar. Lärarförbundet vill skjuta fram reformen tre år, vilket inte förvånar mig ett dugg, andra vill helt avskaffa den och ytterligare andra är bara arga i största allmänhet. Jag skulle vilja lägga till följande till debatten:

Ta det lugnt

Lärarlegitimationen är en lärarlegitimation – den är inte Jultomten eller alla Guds änglar med alla sina trumpeter. Den kommer att börja gälla i ett havererat system (skolsystemet), med gamla och komplexa problem som förstärker varandra.

Problemet är att problemen med lärarlegitimationen inte kommer att lösas genom att den inte införs. Lärarlegitimationen skapades ju för att komma till rätta med just de problem som gjort det svårt att införa den.

Jag kan inte svara på hur alla detaljer i det nya systemet kommer att fungera till hösten. Jag kan då inte heller lösa några av alla problem som kan uppstå, varken de organisatoriska och individuella, redan nu. Alldeles säkert kommer det att behövas finjusteringar, faktum är att LR redan har en lista med saker som behöver justeras (länk). Vad jag vet helt säkert är att till hösten kommer juridik att möta praktik och praxis uppstå.

Jag vet även en annan sak:

Om TIO år kommer lärarlegitimationens införande att ha sett till att alla våra barn utbildas av en lärare som kan undervisa, kan allt relevant  regelverk och som kan sitt ämne. Den kommer även att ha haft en positiv inverkan på lärarnas löner, läraryrkets status och attraktivitet samt förbättrat elevernas resultat.

ta det lugnt!

 

denendastädadehyllan