LR Stud träffar utbildningsministern

Jag, Elias Dietrichson och Frida Påhlson träffade idag utbildningsminister Jan Björklund på utbildningsdepartementet. Främsta syftet var att diskutera introduktionsperioden och vår rapport men även allmänt om lärarutbildningen och svensk skola. Mötet var trevligt och avslappnat, vi upplevde att utbildningsministern var väldigt intresserad av att höra studenternas syn på frågorna.

När det gäller introduktionsperioden så tycker Björklund att det är bra att vi bevakar frågan men han upplever att det är för tidigt att utvärdera hur det fungerar. Vi tycker att det är synd att nyexaminerade lärare ska komma i kläm för att påvisa ett problem vi redan förutspått. Björklund var väldigt tydlig med att om det blir problem kommer utbildningsdepartementet dra åt tumskruvarna och justera reformen.

Kommunerna har fått resurser att ordna introduktionsperioden, närmare bestämt 256 miljoner och Björklund menar att om inte kommunerna ordnar detta bryter de faktiskt mot lagen. Vi påpekade att vi tyckte att pengarna skulle öronmärkas och gå från Skolverket direkt till enskild skola som ordnar en plats. Björklund var inte helt emot men påpekade den ökade administration som ett sådant resursfördelningssystem kräver.

Björklund gillade att villkoren för introduktionsperioden regleras i kollektivavtal så som t. ex. i Borås. Han tror att det skulle försäkra de nyexaminerade lärarna och mentorerna en bra introduktionsperiod. Men såklart påpekade han att det är upp till parterna. I yrkandet till centrala avtalet har LR Stud fått med en skrivning om villkoren för introduktionsperioden och det är nu upp till SKL att ta sitt ansvar för att också denna reform faller väl ut. I ett led i bevakandet av frågan får ni som är nyexaminerade lärare gärna höra av er till oss om hur er introduktionsperiod fungerar. Mejla mig på: freddy.grip@stud.lr.se.

Vi diskuterade även lite andra frågor och bland annat var vi såklart överens med Björklund i frågan om förstatligande. Vi uppskattar att vi blev ditbjudna och tackar för ett bra möte.

Jag har en dröm

-Central rättning av de nationella proven.

Skolinspektionen kritiserar i en nyligen släppt rapport bedömningen av de nationella proven.  Bedömningen är inte likvärdig enligt inspektionen.

De delarna i de nationella proven som kritiseras mest av inspektionen är de som går ut på att skriva mycket fritext, till exempel uppsats-delarna. Inspektionen tycker att dessa delar ska lyftas ut ur proven. Att bedöma objektivt är självfallet svårare när bedömningen blir mer komplex. Men jag tycker inte att en bra lösning är att ta bort de delarna. Jag tycker att det är synd om de nationella proven endast blir till för enkla mätbara kunskaper. Dessutom – som DN:s ledarsida så klokt påvisade – är de nationella proven inte allt: ” De fyller en roll som sammanhållande kraft i det svenska skolsystemet. Men föreställningen att proven ska kunna rymma hela sanningen om elevernas förmåga är destruktiv.  De nationella proven ska ses som skolans tjänare – inte dess enväldige, allvetande konung.”

Skräckexemplet – det amerikanska skolsystemet – ligger ständigt som ett orosmoln när den här typen av frågor kommer upp i skoldebatten. Istället för att ta bort de komplexa delarna av provet kan en tänkbar väg vara att proven alltid sambedöms eller rättas av en extern lärare.

På Södra Latin där jag fått äran att arbeta under min studietid ses sambedömning som en självklarhet. Vi matematiklärare har alltid stängt in oss i ett klassrum och rättat de nationella proven tillsammans. Två lärare en uppgift och man rättar aldrig sina egna elever. Ett föredömligt arbetssätt.

Jag har en dröm. Det är att samtliga nationella prov skickas iväg med ett stort gäng lärare som på en konferensanläggning rättar alla prov. Det skulle garantera likvärdighet och jag tror att när resultaten kommer tillbaka så blir det enklare för de undervisande lärarna att använda proven som en del i bedömningen och betygsättningen och inte låta dem vara allenarådande. För övrigt skulle jag vilja vara på anläggningen för jag gillar verkligen att rätta prov.

Svar på reaktionerna om behöriga vikarier

Jag blir genuint glad när en debattartikel väcker debatt, det är ju ändå det som är syftet. Igår skrev jag på SVT debatt om behöriga lärarvikarier och framhöll mina medlemmars särställning och att dessa borde ha företrädesrätt till vikariaten.

Skrämmande nog har många reagerat med att tala om att många fler studenter och personer skulle kunna hålla en lektion. Detta betvivlar jag inte, men jag tror att låta vem som helst stå i ett klassrum är det som tillsammans med lönenivåer och tilltro från huvudmannen lett till läraryrkets låga status och attraktionskraft.

Jag gillar idén om ambulerande vikarier så de stora behoven av vikarier kan säkras med legitimerade lärare, men vid kortare tillfälliga vikariat skulle lärarstudenter kunna fylla vissa behov under förutsättning att studierna tillåter.

Jag tror jag skulle kunna genomföra enkla kirurgiska ingrepp men tror det vore förödande om vi lät andra än utbildade läkare göra detta. En skillnad är att vi kan ställa in vissa operationer och vårdköer är en verklighet. Inställda lektioner är förödande för elever och köer till att börja första klass är otänkbart, men jag tycker det är dåliga argument för att inte ta ansvar för att elever undervisas av behöriga lärare.

Att vikariera är en ingång till att upptäcka läraryrket, men å andra sidan vill inte jag att elever ska behöva offra lektioner till en student som inser att nä, läraryrket är inget för mig men jag tjänar gärna lite extra pengar under min studietid.

Att ge lärarstudenter företrädesrätt till vikariat, ge elever behöriga lärarvikarier och på det sättet stärka attraktionskraften för yrket och utbildningen, det är att ta ansvar för svensk skola.

Äntligen utreds kommunaliseringen

Klockan 10.15 idag bjöd Jan Björklund in till pressträff föra att presentera en nu tillsatt utredning av kommunaliseringen av skolan som skedde i början på 90-talet. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening välkomnar naturligtvis utredningen som har varit inskrivet i Alliansens valmanifest och har enligt Björklund själv dröjt på grund av att utredningsresurserna fokuserats på de reformer som alliansregeringen tillsatt.

Utredningen skall göras av professor Leif Lewin. På pressträffen är Leif med och uttrycker en glädje att få utreda effekterna av kommunaliseringen och liknar uppdraget vid ett forskningsuppdrag med stor samhällsnytta. Han säger själv att han under många år följt skolans utveckling inte minst genom att själv varit universitetslärare och mött elevkull efter elevkull som går vidare till högre studier.

I direktiven står att utredningen skall utvärdera effekterna av kommunaliseringen och det utbildningsministern framhåller är effekter på skolans resultat, läraryrkets status och attraktionskraft, lärare och rektorers arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolan.

Under frågestunden framhålls den motion som Sveriges Riksdag antagit om en utvärdering av samtliga stora skolreformer på 90-talet, alltså kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolors etablering. Björklund gör klart att detta är två olika frågor och att utbildningsdepartementet förbereder denna utredning och lovar att den skall tillsättas i år men framhåller samtidigt att dessa inte skall förväxlas. För Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening är det av yttersta vikt att samtliga av 90 – talets skolreformer ordentligt utreds. Det finns en poäng i att göra det tillsammans också då de påverkat varandra.

Utredningen skall vara klar under januari 2014 och det finns inget mandat för utredaren att ge förslag på stora organisatoriska förändringar. Däremot finns det möjlighet för utredningen att, beroende på slutsatser, påverka samhällsdebatten.

Det kommer inte bli en lätt uppgift för Leif Lewin att utröna vilka effekter som härrör från kommunaliseringen och vilka som beror på andra faktorer. Leif menar att det är samhällsvetenskapens ständiga metodikproblem och han framhåller att det finns metoder för detta.

Jag ser fram emot utredningen och önskar Leif lycka till i det spännande utredningsarbete han har framför sig.

Sponsrade läromedel ett hot mot demokratin

Idag rapporterar SVT om att sponsrade läromedel blir allt fler. Skolan skall vila på en vetenskaplig grund och i det arbetet är det viktigt att alla perspektiv lyfts fram. De sponsrade läromedlen är ofta väldigt vinklade och organisationer och företag ser sin chans att ge sin bild av verkligheten. Dessa perspektiv kan vara väl värda att betrakta och diskutera i ett klassrum. Det som dock blir problematiskt är när dessa läromedel dominerar.

De sponsrade läromedlen ges ut gratis vilket gör att det blir väldigt lockande för rektorer att välja dessa då resurserna för läromedel ständigt minskar. Det blir då ett hot mot demokratin och elevernas kunskapsutveckling. Små aktörer som inte har råd att ge ut läromedel gratis konkurreras ut och det blir en ekonomisk fråga om huruvida vissa perspektiv eller åsikter ska få finnas.

Det är en svår nöt att knäcka för många av dessa läromedel är förvisso vinklade men bra och ger ett av många perspektiv. Det som måste till är ordentligt med resurser till läromedel så inte priset avgör när vi ska välja läromedel till en skola på vetenskaplig grund.

Frågan tas idag upp i Riksdagen av Annika Lillemets från Miljöpartiet.  Ska bli intressant att följa vad våra politiker anser.

Lärarnas Riksförbund är på Pride

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Pride är i full gång och Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har ett stort engagemang i festivalen.

I Pride Park i Tantolunden har vi ett tält som bjuder in till samtal om skolan och hur vi får en öppen arbetsplats för lärare och elever. Under invigningsdagen fick jag kommentera varför vi var närvarande i P3 Nyheter, dock har kanalen dålig koll på vilket förbund som är vilket.  På plats i tältet finns yrkesverksamma lärare, lärarstudenter, Anders Almgren som är förbundets andre vice ordförande och så undertecknad förstås.

Idag medverkade jag i ett seminarium om att avslöja heteronormen i högre utbildning. Seminariet arrangerades av Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Sveriges Förenade Queerstudenter, Psykologförbundets studeranderåd och Saco Studentråd Det är oerhört viktigt att alla studenter får synas för deras välmående och studieresultats skull. Är dessa studenter lärarstudenter är det helt avgörande för deras möjlighet att möta varje elev att det får med sig normkritik i undervisningen. Se vad som twittrades från seminariet här.

Mer om hur vi får en öppen skola skriver jag, Anders Almgren och Dina Oetterli som är ordförande för Södra Latins elevkår i Expressen och på Newsmill.

Imorgon är Festivalens kanske roligaste programpunkt, Paraden. Omkring 50000 människor brukar gå och i år går lärare och elever tillsammans för en öppen skola. Det är ett samarrangemang mellan Lärarnas Riksförbund och Södra Latins elevkår. Vi kommer gå i paraden med ett öppet klassrum och du är väldigt välkommen att gå med oss.

Lärare ska inte bedömas av privata företag

De närmsta åren kommer regeringen använda 1,5 miljard kronor för att lärare inom grund- och gymnasieskolan ska få större möjligheter att göra karriär inom sitt yrke. Något som LR Stud ser mycket positivt på, satsningen är ett viktigt steg för att öka attraktionskraften till yrket.

Även om regeringens förslag inte är helt klart ännu så har flera kommuner tagit egna initiativ i frågan. En av dessa kommuner är Jönköping, där har kommunpolitikerna valt att anlita ett privat företag vars uppgift är att meritera duktiga lärare. För några dagar sedan hade P1 Morgon en intressant diskussion om denna satsning mellan Anne-Marie Grennhag, (M) ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Jönköping och Charlie Heinpalu, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Jönköpings län. Heinpalu lyfte en viktig poäng – varför ska privata företag bedöma vilka som är skickliga lärare och vilken är den vetenskapliga grunden?

Ambitionen från Jönköpings håll är positivt men vi är kritiska till att de viktiga karriärstjänsterna blir ett sätt att involvera privata företag som saknar kunskap om läraryrket. Missförstå mig inte – jag är inte emot att skolans organisation förändras och att man tänker nytt. Det jag vänder mig emot är att det är företag som ska bedöma lärare. Har dessa företag verkligen det som krävs – kunskap om undervisning? Är det inte så att bedömningen skall göras inom organisationen av erfarna lärare?

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerande förening har stora förhoppningar om att satsningen från regeringen på karriärstjänster ska bli kvalitativ och likvärdig för alla lärare på grundskolan och gymnasiet i Sverige men jag tror att Jönköpings valda väg är fel väg.

Bra lärare minns man

I en ledare härom dagen skriver Anders Lindberg om vikten av bra lärare och en skoldebatt som utgår från det grundläggande. Istället för att politikerna ska inrikta sig på ”quick-fix- lösningar så hävdar han att skoldebatten bör rikta sig mot värdet av läraren.

När Lindberg beskriver läraren Folke Grauers på sin juristutbildning skriver han: ” … en mycket strikt, korrekt man vid namn Folke Grauers, då docent, sedermera professor i fastighetsrätt. … Jag var rädd för Folke Grauers, det är jag nog fortfarande. Men, trots att det är snart 20 år sedan, kan jag fortfarande rabbla 4:19 Jordabalken om köparens ”undersökningsplikt” i sömnen”. Jag tycker att Lindbergs beskrivning säger mycket om just värdet av läraren. Även om läraren var strikt och korrekt lärde man sig ändå mycket av läraren. Han beskriver fler minnesvärda lärare, och det är just det som är poängen, bra lärare minns man. Lärare måste få tid, energi och möjlighet och leva ut sin lärarroll, vara bra och bli minnesvärda.

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening applåderar att fler och fler inser att det är läraren som spelar mest roll för elevernas framgångar. Lärarna är det centrala i svensk skola och bör därför också vara det centrala i skoldebatten. Nu är det i princip endast arbetsgivarna som inte insett värdet av lärarna – vi hoppas de gör det snart och visar det i avtalsrörelsens nästa ”round”.

Hur det gick med kampanjen?

LR Studs kampanj i Almedalen har varit väldigt lyckad. Vi kom hit med intentionen att framhålla det skotska systemet som en föregångare när det gäller introduktionsperioden. Under veckan har vi burit kilt som väckt uppmärksamhet och vi har ofta fått svara på frågan om varför och då kunnat berätta om den oro som lärarstudenter idag känner för det nuvarande introduktionsperiodssystemet.

Kampanjens höjdpunkt var under gårdagen. Jag och Metta Fjelkner skrev på politikerbloggen att vi behöver en tydligare dimensionering av lärarutbildningen i kombination med statligt garanterade introduktionsplatser för att lärarlegitimationsreformen ska få de positiva effekter som vi önskar. Detta sändes också som nyhetsinslag (som andra inslag i Nyheterna 07:00 den 4 juli).

Senare under dagen anordnade vi i LR Stud ett lunchseminarium med Bertil Östberg, Maria Stockhaus, Ingela Fondin. Samtidigt släpptes vår rapport ”Nya lärares introduktionsperiod – hot eller möjlighet”. Om du vill se varför Bertil Östberg tycker garanterade introduktionsplatser är orimligt eller mig som försvarar våra 7 punkter från rapporten går seminariet att se i efterhand. Dessa punkter som tillsammans eller var för sig skulle kunna leda till en bättre introduktion för nyexaminerade lärare och leda till ökad attraktionskraft för lärarutbildningen kan du läsa nedan.

  • Staten ska, i dialog med skolhuvudmännen, skapa ett system likt
det skotska eller läkarnas AT-tjänster. Varje huvudman/region får i uppdrag att tillhandahålla ett visst antal tjänster. Nya lärare som är beredda att flytta erbjuds högre lön eller andra förmåner, exempelvis en viss avskrivning av studieskulder.
  • Staten ersätter huvudmännen för vad det faktiskt kostar att erbjuda en fungerande introduktionsperiod. I stället för dagens låga ersätt- ningsbelopp, som dessutom är dolt i det generella statsbidraget, betalas 100 000 kronor (för ett läsår) ut direkt till den huvudman, alternativt rektor, som anställer en lärare under introduktion.
  • Lärarutbildningen dimensioneras så att det skapas ett bättre förhål- lande mellan utbud och efterfrågan på lärare med olika inriktning. Dagens överskott av vissa, och underskott av andra, lärarkategorier försvårar att få något av de ovanstående förslagen att fungera fullt ut.
  • Mentorn och den nya läraren garanteras en minskning av andra ar- betsuppgifter inom den reglerade arbetstiden. Detta bör motsvara 30 procent av den nya lärarens och tio procent av mentorns arbetstid.
  • Mentorskap för nyexaminerade ingår i ett system med karriärsteg för erfarna lärare. Stegen ska vara kopplade till en garanterad löneut- veckling.
  • Vissa lärosäten ges ett särskilt uppdrag att i samarbete med huvud- männen utforma utbildningar, dels för mentorerna som ska stödja de nya lärarna under introduktionsperioden, dels för rektorerna som ska ansvara för planering och genomförande av introduktionen samt bedöma den nya lärarens lämplighet att erhålla lärarlegitimation.
  • Ett system utformas även för kompetensutveckling av de lärare som genomför sin introduktionsperiod.

Idag har vi träffat utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé för att överräcka rapporten och prata om skolfrågor. Vi kommer göra samma sak med Ibrahim Baylan imorgon. Hoppas att rapporten och våra idéer får spridning för som vi alla vet, lärarstudenternas framtid är Sveriges framtid.

Idag börjar Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings kampanj i Almedalen

LR Stud i kiltar

För andra året i rad kommer det vara lärares introduktionsperiod som står i fokus. LR Stud, har två år i rad valt just introduktionsperioden som sin fokusfråga, rätt anmärkningsvärd då det egentligen inte är en studentfråga utan en fråga först efter examen. Det gör det för mig uppenbart att studenterna är intresserade av och medvetna om sin framtida situation. En framtid som är allt annat än enkel och som måste tas på allvar.

I Almedalen 2011 presenterade vi en introduktionsperiodslös lärare, en lärare som vikarierat runt men inte fått ihop sin introduktionsperiod och således inte heller sin legitimation. Sådana lärare fanns det gott om i Skottland tidigare. Det blev därför ett naturligt steg för föreningens styrelse att åka dit. I november 2011 åkte vi till Edinburgh, Skottland och pratade med lärare, mentorer, kommuner och fackförbund. De gav en klar bild av att systemet innan deras nuvarande system Teacher Induction Scheme var problematiskt för nyexaminerade lärare. De konstaterade också att det nya systemet var värt vartenda öre.

I rapporten ”A Teaching Profession for the 21st Century” gavs det gamla systemet som föregick ”full registration” (lärarlegitimation)skarp kritik.. De problem som framhölls var bland annat en stor brist på likvärdighet i systemet samt att de nyexaminerade lärarna användes som vikarier på många skolor: ”While some new teachers praised the help they had been given in their probationary period and quickly secured permanent employment, others were given little guidance and could find themselves teaching in a multiplicity of schools on a supply basis”. Det är precis denna oro som lärarstudenter i Sverige idag känner.

Skottland valde att följa rapportens rekommendation och införde ett introduktionssystem för nyexaminerade lärare med garanterade platser. Vi kommer därför hylla Skottland genom att under veckan bära kilt.

Kampanjens höjdpunkt är onsdagen den 4 juli klockan 12-13 i kårhuset Rindi. Där kommer vi har ett seminarium med titeln Skottland – Steget före oss? i panelen medverkar:

Maria Stockhaus, Ordförande för utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Bertil Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet.

Ingela Fondin, Rektor och 1:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund. Freddy Grip, Ordförande, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Moderator är: Tanvir Mansur, styrelseledamot Saco Studentråd.

I anslutning till seminariet släpper vi vår rapport Nya lärares introduktionsperiod — hot eller möjlighet? Vi bjuder även publiken på en lunchmacka och för er som inte kan vara i Visby kommer seminariet att sändas på www.saco.se/play

Ser du någon i kilt under veckan så fråga gärna om introduktionsperioden och det skotska systemet.